scriniarius Togawanus

復習がてら古典作品の対訳を書くだけです。

IG I3 78 a, b (DE PRIMITIIS ELEUSINIIS)

IG I3 78 a, b (DE PRIMITIIS ELEUSINIIS: エレウシスに捧げる初穂について) (435 BC?)

= ML73, OR 141

 

【原文】

 

IG I3 78 a

1            [Τιμο]τέλ[ε]ς Ἀχαρνε[ὺς] ἐγραμμάτευε.

              [ἔδοχσ]εν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι· Κεκροπὶς ἐπρυτάνευε, Τιμοτέ-

              [λες ἐ]γραμμάτευε, Κυκνέας ἐπεστάτε· τάδε οἱ χσυγγραφε͂ς χσυνέ-

              [γρ]αφσαν· ἀπάρχεσθαι τοῖν θεοῖν το͂ καρπο͂ κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὲ-

5            ν μαντείαν τὲν ἐγ Δελφο͂ν Ἀθεναίος ἀπὸ το͂ν ℎεκατὸν μεδίμνον [κ]-

              ριθο͂ν μὲ ἔλαττον ἒ ℎεκτέα, πυρο͂ν δὲ ἀπὸ το͂ν ℎεκατὸν μεδίμνον μ-

              ὲ ἔλαττον ℎεμιέκτεον· ἐὰν δέ τις πλείο καρπὸν ποιε͂ι ἒ τ[οσοῦτο]-

              ν ἒ ὀλείζο, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀπάρχεσθαι. ἐγλέγεν δὲ [τὸς δ]εμ-

              άρχος κατὰ τὸς δέμος καὶ παραδιδόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς

10          Ἐλευσινόθεν Ἐλευσῖνάδε. οἰκοδομε͂σαι δὲ σιρὸς τρε͂ς Ἐλευσῖν-

              ι κατὰ τὰ πάτρια ℎόπο ἂν δοκε͂ι τοῖς ℎιεροποιοῖς καὶ το͂ι ἀρ[χ]ιτ-

              έκτονι ἐπιτέδειον ἐ͂ναι ἀπὸ το͂ ἀργυρίο το͂ τοῖν θεοῖν. τὸ[ν δὲ κα]-

              ρπὸν ἐνθαυθοῖ ἐμβάλλεν ℎὸν ἂν παραλάβοσι παρὰ το͂ν δεμάρ[χον],

              ἀπάρχεσθαι δὲ καὶ τὸς χσυμμάχος κατὰ ταὐτά. τὰς δὲ πόλες [ἐγ]λ[ο]-

15          γέας ℎελέσθαι το͂ καρπο͂, καθότι ἂν δοκε͂ι αὐτε͂σι ἄριστα ὁ καρπὸ-

              [ς] ἐγλεγέσεσθαι· ἐπειδὰν δὲ ἐγλεχθε͂ι, ἀποπεμφσάντον Ἀθέναζε·

              τὸς δὲ ἀγαγόντας παραδιδόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσι-

              νόθεν Ἐλευσῖνάδε· ἐ[ὰ]ν δὲ μὲ παραδέχσονται πέντε ἑμερο͂ν vvvv

              ἐπειδὰν ἐπαγγελε͂ι, παραδιδόντον το͂ν ἐκ τε͂ς πόλεος ℎόθεν ἂν [ἐ͂]-

20          [ι] ὁ κα[ρπ]ός, εὐθυνόσθον ℎοι ℎιεροποιοὶ χιλίαισιν v δραχμε͂σι [ℎ]-

              [έκασ]τος· καὶ παρὰ το͂ν δεμάρχον κατὰ ταὐτὰ παραδέχεσθαι. [κέρ]υ-

              [κα]ς δὲ ℎελομένε ℎε βολὲ πεμφσάτο ἐς τὰς πόλες ἀ[γ]γέλλον[τ]ας [τὰ]

              [νῦν] ℎεφσεφισμένα το͂ι δέμοι, τὸ μὲν νῦν ἐ͂ναι ℎος τάχιστα, τὸ δὲ [λ]-

              οιπὸν ℎόταν δοκε͂ι αὐτε͂ι. κελευέτο δὲ καὶ ℎο ℎιεροφάντες καὶ [ὁ]

25          δαιδο͂χος μυστερίοις ἀπάρχεσθαι τὸς ℎέλλενας το͂ καρπο͂ κατὰ

              τὰ πάτρια καὶ τὲν μαντείαν τὲν ἐγ Δελφο͂ν. ἀναγράφσαντες δὲ ἐ[μ]

              πινακίοι τὸ μέτρον το͂ καρπο͂ το͂ τε παρὰ το͂ν δεμάρχον κατὰ τὸ[ν δ]-

              [ε͂]μον ℎέκαστον καὶ το͂ παρὰ το͂ν πόλεον κατὰ τὲν πόλιν ℎεκάσ[τεν]

              [κ]αταθέντον ἔν τε το͂ι Ἐλευσινίοι Ἐλευσίνι καὶ ἐν το͂ι βολ[ευτ]ε-

30          [ρ]ίοι. ἐπαγγέλλεν δὲ τὲν βολὲν καὶ τε͂σι ἄλλεσι πόλεσιν [τ]ε͂[σι] ℎε-

              [λ]λενικε͂σιν ἁπάσεσι, ℎόποι ἂν δοκε͂ι αὐτε͂ι δυνατὸν ἐ͂ναι, λ[έγο]ν-

              τας μὲν κατὰ ℎὰ Ἀθεναῖοι ἀπάρχονται καὶ οἱ χσύμμαχοι, ἐκέ[νοι]-

              [ς] δὲ μὲ ἐπιτάττοντας, κελεύσοντας δὲ ἀπάρχεσθαι, ἐὰν βόλονται,

              [κ]ατὰ τὰ πάτρια καὶ τὲν μαντείαν τὲν ἐγ Δελφο͂ν. παραδέχεσθαι δ-

35          ὲ καὶ παρὰ τούτον το͂ν πόλεον ἐάν τις ἀπάγει τὸς ℎιεροποιὸς κα-

              τὰ ταὐτά. θύεν δὲ ἀπὸ μὲν το͂ πελανο͂ καθότι ἂν Εὐμολπίδαι [ἐχσℎε]-

              [γο͂]νται, τρίττοιαν δὲ βόαρχον χρυσόκερον τοῖν θεοῖν ℎεκα[τέρ]-

              [αι ἀ]πὸ το͂ν κριθο͂ν καὶ το͂ν πυρο͂ν καὶ το͂ι Τριπτολέμοι καὶ το͂ι [θε]-

              ο͂ι καὶ τε͂ι θεᾶι καὶ το͂ι Εὐβόλοι ℎιερεῖον ℎεκάστοι τέλεον καὶ

40          τε͂ι Ἀθεναίαι βο͂ν χρυσόκερον· τὰς δὲ ἄλλας κριθὰς καὶ πυρὸς ἀπ-

              οδομένος τὸς ℎιεροποιὸς μετὰ τε͂ς βολε͂ς ἀναθέματα ἀνατιθέν-

              αι τοῖν θεοῖν, ποιεσαμένος ℎαττ’ ἂν το͂ι δέμοι το͂ι Ἀθεναίον δοκε͂-

              ι, καὶ ἐπιγράφεν τοῖς ἀναθέμασιν, ℎότι ἀπὸ το͂ καρπο͂ τε͂ς ἀπαρχε͂-

              ς ἀνεθέθε, καὶ ℎελλένον τὸν ἀπαρχόμενον· [τοῖ]ς δὲ ταῦτα ποιο͂σι

45          πολλὰ ἀγαθὰ ἐ͂ναι καὶ εὐκαρπίαν καὶ πολυκαρπία[ν, ℎοί]τινες ἂν

              [μ]ὲ ἀδικο͂σι Ἀθεναίος μεδὲ τὲν πόλιν τὲν Ἀθεναίον μεδὲ τὸ θεό. v

              [Λ]άμπον εἶπε· τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ αἱ χσυγγραφαὶ τε͂ς ἀπαρχε͂ς το͂

              καρπο͂ τοῖν θεοῖν· τὰς δὲ χσυνγραφὰς καὶ τὸ φσέφισμα τόδε ἀναγ-

              ραφσάτο ℎο γραμματεὺς ℎο τε͂ς βολε͂ς ἐν στέλαιν δυοῖν λιθίναι-

50          ν καὶ καταθέτο τὲν μὲν Ἐλευσῖνι ἐν το͂ι ℎιερο͂ι τὲν δὲ ℎετέραν [ἐ]-

              μ πόλει· ℎοι δὲ πολεταὶ ἀπομισθοσάντον τὸ στέλα· ℎοι δὲ κολ[ακρ]-

              έται δόντον τὸ ἀργύριον. ταῦτα μὲν πε[ρ]ὶ τε͂ς ἀπαρχε͂ς το͂ καρ[π]ο͂ [τ]-

              οῖν θεοῖν ἀναγράφσαι ἐς τὸ στέλ[α], με͂να δὲ ⋮⋮⋮ ἐμβάλλεν ℎεκατονβ-

              αιο͂να τὸν νέον ἄρχοντα τὸν δὲ βασ[ι]λέα ℎορίσαι τὰ ℎιερὰ τὰ ἐν τ[ο͂]-

55          ι Πελαργικο͂ι, καὶ τὸ λοιπὸν μὲ ἐνℎιδρύεσθαι βομὸς ἐν το͂ι Πελα-

              ργικο͂ι ἄνευ τε͂ς βολε͂ς καὶ το͂ δέμο, μεδὲ τὸς λίθος τέμνεν ἐκ το͂ [Π]-

              ελαργικο͂, μεδὲ γε͂ν ἐχσάγεν μεδὲ λίθος. ἐὰν δέ τις παραβαίνει v

              τ⋮⋮⋮ούτον τι, ἀποτινέτο πεντακοσίας δραχμάς, ἐσαγγελλέτο δὲ ℎ-

              [ο] βασιλεὺς ἐς τὲν βολέν. περὶ δὲ το͂ ἐλαίο ἀπαρχε͂ς χσυγγράφ-

60          σας Λάμπον ἐπιδειχσάτο τε͂ι βολε͂ι ἐπὶ τε͂ς ἐνάτες πρυτανείας·

              ℎε δὲ βολὲ ἐς τὸν δε͂μον ἐχσενενκέτο ἐπάναγκες.

 

IG I3 78 b

14                                   [ἐγλο]-

15          [γέας ℎελέσθαι τ]ο͂ καρπο͂, [καθότι ἂν δοκε͂ι αὐτε͂σι ἄριστα ℎο καρπ]-

              [ὸς ἐγλεγέσεσθ]αι· ἐπειδὰ[ν δὲ ἐγλεχθε͂ι, ἀποπεμφσάντον Ἀθέναζ]-

              [ε· τὸς δὲ ἀγαγό]ντας παραδι[δόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσ]-

              [ινόθεν Ἐλευ]σ̣ῖνάδε· ἐὰν δὲ μ̣[ὲ παραδέχσονται πέντε ἑμερο͂ν ἐπε]-

              [ιδὰν ἐπαγγελ]ε͂ι, παραδιδόν[τον το͂ν ἐκ τε͂ς πόλεος ℎοπόθεν ἂν ἐ͂ι]

20          [ὁ καρπός, εὐθ]υνέσθον ℎοι ℎι[εροποιοὶ χιλίαις δραχμαῖς ℎέκασ]-

              [τος· καὶ παρὰ] το͂ν δεμάρχο[ν κατὰ ταὐτὰ παραδέχεσθαι. κέρυκας δ]-

              [ὲ ℎελομένε ℎ]ε̣ β̣[ο]λ̣[ὲ κτλ.]

 

【翻訳】

 

紀元前5世紀後半辺りまではアテナイの碑文はアッティカ書体で書かれており,所謂我々が文法書などで学ぶギリシア語とは文字の対応などが異なっています。

 

以下が,分かりやすいように校訂記号を外して(所謂)通常のギリシア語に直したのとその訳です。

 

(78a)

Τιμοτέλης Ἀχαρνεὺς ἐγραμμάτευε.

アカルナイ第6部族のティモテレースが書記を務めていた。

 

ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ·

評議会と民会が決議した:

 

Κεκροπὶς ἐπρυτάνευε, Τιμοτέλης ἐγραμμάτευε, Κυκνέας ἐπεστάτε·

ケクロピス第7部族が当番評議員であり,ティモテレース[1]が書記であり,キュクネアース[2]が議長であった:

 

τάδε οἱ χσυγγραφῆς ξυνέγραψαν·

起草委員は以下のように起草した[3]

 

ἀπάρχεσθαι τοῖν θεοῖν τοῦ καρποῦ κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὴν μαντείαν τὲν ἐγ Δελφῶν Ἀθηναίους ἀπὸ τῶν ἑκατὼν μεδίμνων κριθῶν μὴ ἔλαττον ἤ ἑκτέα, πυρῶν δὲ ἀπὸ τῶν ἑκατὼν μεδίμνων μὴ ἔλαττον ἑμιέκτεον·

父祖以来の慣習とデルフォイからの神託に従って,二柱神[4]に対してアテナイ人たちは収穫物のうち,100メディムノスの大麦につき6分の1メディムノスより少なくならない量で,100メディムノスの小麦につき12分の1メディムノスより少なくならない量で初穂を捧げるべし[5]

 

ἐὰν δέ τις πλείο καρπὸν ποιῆι ἒ τοσοῦτον ἢ ὀλείζω, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀπάρχεσθαι.

そしてある者がより多くの,或いはより少ない収穫物を産出したならば,同じ割合に従って初穂を捧げるべし:

ἐγλέγεν δὲ τοὺς δημάρχους κατὰ τοὺς δήμους καὶ παραδιδόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσινόθεν Ἐλευσῖνάδε.

そしてデーマルコスがデーモスごとに徴収すべし,そしてエレウシスからの犠牲委員[6]にエレウシスにおいて手渡すべし:

 

οἰκοδομῆσαι δὲ σιροὺς τρεῖς Ἐλευσῖνι κατὰ τὰ πάτρια ὅπου ἂν δοκεῖν τοῖς ℎιεροποιοῖς καὶ τῷ ἀρχιτέκτονι ἐπιτήδειον εἶναι ἀπὸ τοὺ ἀργυρίου τοῦ τοῖν θεοῖν.

そして父祖以来の慣習に従って,犠牲委員と建築主任が適切と考える任意の場所に,二柱神の資金によってエレウシスにおいて3つの蔵を建てるべし[7]

 

τὸν δὲ καρπὸν ἐνθαυθοῖ ἐμβάλλειν ὃν ἂν παραλάβωσι παρὰ τῶν δημάρχων, ἀπάρχεσθαι δὲ καὶ τοὺς ξυμμάχους κατὰ ταὐτά.

そして犠牲委員はデーマルコスから受け取ったものはなんでも収蔵すべし,そして同盟諸都市もまた,同様の条件に従って初穂を収めるべし:

 

τὰς δὲ πόλεις ἐγλογέας ἑλέσθαι τοῦ καρποῦ, καθότι ἂν δοκῆι αὐτῇσι ἄριστα ὁ καρπὸς ἐγλεγέσεσθαι·

そして同盟諸都市は,収穫物が徴収されることが最も円滑に行われるであろうと自らにとって考えられる任意の方法で収穫物の初穂徴収官[8]を選ぶべし:

 

ἐπειδὰν δὲ ἐγλεχθῆι, ἀποπεμφσάντων Ἀθήναζε·

そして徴収されたらいつでも,アテナイ人の元へと送るべし:

 

τὸς δὲ ἀγαγόντας παραδιδόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσινόθεν Ἐλευσῖνάδε·

そして運搬した者たちはエレウシスからの犠牲委員にエレウシスにおいて手渡すべし:

 

ἐὰν δὲ μὴ παραδέξωνται πέντε ἡμερῶν vvvv[9] ἐπειδὰν ἐπαγγελῆι, παραδιδόντων τῶν ἐκ τῆς πόλεος ὅθεν ἂν εἷ ὁ καρπός, εὐθυνόσθον οἱ ἱεροποιοὶ χιλίαισιν v δραχμῇσι ἕκαστως·

そしてもし収穫物がそこから来るであろうところのポリスから来た人々が手渡しているにも関わらず,それが告示されてから5日以内に犠牲委員が受け取らなかったならば,犠牲委員は各々1000ドラクマの罰金が課されるべし:

 

καὶ παρὰ τῶν δεμάρχων κατὰ ταὐτὰ παραδέχεσθαι.

デーマルコスのもとからも,犠牲委員は同様にして受け取るべし[10]

 

κήρυκας δὲ ἑλομένη ἡ βουλὴ πεμφσάτο ἐς τὰς πόλεις ἀγγέλλοντας τὰ νῦν ἑψηφισμένα τῷ δήμῷ, τὸ μὴν νῦν εἶναι ὡς τάχιστα, τὸ δὲ λοιπὸν ὅταν δοκῆι αὐτῇ.

そして評議会は伝令官を選んで同盟諸都市へと送り,今回民会で投票されたことを,差し当たって今は極力早く,そして将来は評議会が決議したらいつでも,報告せよ。

 

κελευέτω δὲ καὶ ὁ ἱεροφάντης καὶ ὁ δᾳδοῦχος μυστηρίοις ἀπάρχεσθαι τοὺς ἕλληνας τοῦ καρποῦ κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὴν μαντείαν τὴν ἐγ Δελφῶν.

そしてヒエロファンテース[11]と松明持ち[12]は,ギリシア人たちに対して,密議において穀物の初穂を収めることを,父祖以来の慣習とデルフォイからの神託に従って要請しなさい。

 

ἀναγράφσαντες δὲ ἐμπινακίῳ τὸ μέτρον τοῦ καρποῦ τοῦ τε παρὰ τῶν δημάρχων κατὰ τὸν δῆμον ἕκαστον καὶ τοῦ παρὰ τῶν πόλεων κατὰ τὴν πόλιν ἑκάστεν           καταθέντων ἔν τε τῷ Ἐλευσινίῷ Ἐλευσίνι καὶ ἐν τῷ βουλευτηρίῷ.

そして,デーモス毎にデーマルコスからもたらされた穀物と,ポリスごとに同盟諸都市からもたらされた穀物双方の量を石版において記録に残し,エレウシスにおけるエレウシスの神殿と評議会の議場に保管しなさい。

 

ἐπαγγέλλειν δὲ τὴν βουλὴν καὶ τῇσι ἄλλῇσι πόλεσιν τῇσι ἑλληνικῆσιν ἁπάσῇσι, ὅποι ἂν δοκῆι αὐτῇ δυνατὸν εἶναι, λέγοντας μὴν κατὰ αἵ Ἀθεναῖοι ἀπάρχονται καὶ οἱ ξύμμαχοι, ἐκείνοις δὲ μὴ ἐπιτάττοντας, κελεύσοντας δὲ ἀπάρχεσθαι, ἐὰν βούλωνται,              κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὴν μαντείαν τὴν ἐγ Δελφο͂ν.

そして評議会は全ギリシアの他の(同盟諸都市以外の)諸ポリスにも,評議会が通告可能であると見なすところならどこでも通告し,まさにアテナイ人と同盟者たちがそれに従って初穂を捧げるところの事柄を述べ,そして現地の人々に,父祖以来の慣習とデルフォイの神託に従って初穂を捧げることを,もし彼らが望むのならば,強制せずに,要請しなさい[13]

 

παραδέχεσθαι δὲ καὶ παρὰ τούτον τῶν πόλεων ἐάν τις ἀπάγῃ τοὺς ἱεροποιοὺς κατὰ ταὐτά.

そして犠牲委員たちは,どの都市がもってきても,以上のやり方に従ってこれらの諸ポリスから受け取るべし。

 

θύειν δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ πελανοῦ καθότι ἂν Εὐμολπίδαι ἐξεγῶνται, τρίττοιαν δὲ βόαρχον χρυσόκερων τοῖν θεοῖν ἑκατέραι ἀπὸ τῶν κριθῶν καὶ τῶν πυρῶν καὶ τῷ Τριπτολέμῷ καὶ τῷ θεῷ καὶ τῇ θεᾲ καὶ τῷ Εὐβόλῷ ἱερεῖον ἑκάστῷ τέλεον καὶ τῇ Ἀθεναίᾳ βῶν χρυσόκερων·

そしてエウモルピダイ家が指示した方法でペラノス[14]を以て供犠を行い,そして角に金箔をまぶした牡牛から始まる3頭の犠牲獣[15]の儀式を二柱神に,大麦と小麦を売った金で,トリプトレムス[16],ハデス,ペルセポネ,エウブレウス[17]に対してそれぞれ成長した犠牲獣を,アテナ女神[18]に対して角に金箔をまぶした水牛を捧げるべし:

 

τὰς δὲ ἄλλας κριθὰς καὶ πυροὺς ἀποδομένους τοὺς ἱεροποιοὺς μετὰ τῆς βουλῆς ἀναθήματα ἀνατιθέναι τοῖν θεοῖν, ποιεσαμένους ℎαττ’ ἂν τῷ δήμῷ τῷ Ἀθεναίον δοκῇ, καὶ ἐπιγράφειν τοῖς ἀναθήμασιν, ℎότι ἀπὸ τοῦ καρποῦ τῆς ἀπαρχῆς ἀνεθέθη, καὶ ἑλλένων τὸν ἀπαρχόμενον·

そして犠牲委員は,評議会とともに残りの大麦と小麦を売り渡し,二柱神に奉納記念物(碑文)を奉献し,アテナイ人の民会が決議したものはなんでも作り,そして穀物の初穂から奉献されたということ,また,ギリシア人の内初穂を捧げた人物名を彫りつけるべし:

 

τοῖς δὲ ταῦτα ποιοῦσι πολλὰ ἀγαθὰ εἶναι καὶ εὐκαρπίαν καὶ πολυκαρπίαν, οἵτινες ἂν μὴ ἀδικοῦσι Ἀθηναίους μηδὲ τὴν πόλιν τὴν Ἀθεναίον μηδὲ τὼ θεώ. v

そして,アテナイ人,アテナイ人のポリス,二柱神に不正を為さないものたちなら誰であれ,それを実行する者たちに,多くの善きこと,豊穣,豊作があるべし

 

Λάμπον εἶπε·

以下のことをラムポン[19]が動議した:

 

τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ αἱ χσυγγραφαὶ τῆς ἀπαρχῆς τοῦ καρποῦ τοῖν θεοῖν·

一方で他の点については全く二柱神に対する穀物の初穂の起草の如し:

 

τὰς δὲ ξυνγραφὰς καὶ τὸ ψήφισμα τόδε ἀναγραφσάτω ὁ γραμματεὺς ὁ τῆς βουλῆς ἐν στήλαιν δυοῖν λιθίναιν καὶ καταθέτω τὴν μὴν Ἐλευσῖνι ἐν τῷ ℎιεροῷ τὴν δὲ ἑτέραν ἐμ πόλει·

他方,起草案とこの決議[20]を民会の書記は石製の2つの石柱に刻み,エレウシスにあるものは神域に,もう一方をアクロポリスに置きなさい:

 

οἱ δὲ πωληταὶ ἀπομισθοσάντων τὼ στήλα·

そして契約官[21]たちは2本の石柱を下請けに出しなさい[22]

 

οἱ δὲ κωλακρέται δόντον τὸ ἀργύριον.

そしてコーラクレテース[23]たちは資金を提供しなさい。

 

ταῦτα μὴν περὶ τῆς ἀπαρχῆς τοῦ καρποῦ τοῖν θεοῖν ἀναγράψαι ἐς τὸ στήλα, μῆνα δὲ ⋮⋮⋮ ἐμβάλλειν ἑκατομβαιῶνα τὸν νέον ἄρχοντα

一方で,二柱神に対する穀物の初穂についてのこれらのこと(ここまでの追加動議)を評議会書記は石柱へと刻むべし;他方で,ヘカトンバイオーンの月を新年度の筆頭アルコンは挿入すべし[24]

 

τὸν δὲ βασιλεία ὁρίσαι τὰ ἱερὰ τὰ ἐν τῷ Πελαργικῷ, καὶ τὸ λοιπὸν μὲ ἐνιδρύεσθαι βωμοὺς ἐν τῷ Πελαργικῷ ἄνευ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, μηδὲ τοὺς λίθους τέμνειν ἐκ τοῦ Πελαργικοῦ, μηδὲ γῆν ἐξάγειν μηδὲ λίθους.

アルコン・バシレウス[25]はペラルギコイ[26]における諸聖域の境界を定めよ,そして何人もペラルギコイに評議会決議と民会決議なしに祭壇を設置してはならず,ペラルギコイから石を切り出してはならず,土や石を持ち去ってはならない。

 

ἐὰν δέ τις παραβαίνῇ v τ⋮⋮⋮ούτων[27] τι, ἀποτινέτω πεντακοσίας δραχμάς, εἰσαγγελλέτο δὲ ὁ βασιλεὺς ἐς τὴν βουλὴν.

そしてもしある者がこれらのうちのあるものを犯したならば,500ドラクマを支払うべし;そしてアルコン・バシレウスは評議会へと弾劾すべし[28]

 

περὶ δὲ τοῦ ἐλαίου ἀπαρχῆς ξυγγράψας Λάμπον ἐπιδειξάτω τῇ βουλῇ ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτανείας·

そしてオリーブの初穂については,ラムポンが第9プリュタネイアのときに起草して評議会に示せ[29]

 

ἡ δὲ βουλὴ ἐς τὸν δῆμον ἐξενεγκέτο ἐπάναγκης.

そして評議会は民会へと必ず上程しなくてはならない。

 

 

(78b)

ἐγλογέας ἑλέσθαι τοῦ καρποῦ, καθότι ἂν δοκῆι αὐτῇσι ἄριστα ὁ καρπὸς ἐγλεγέσεσθαι·

収穫物が徴収されることが最も円滑に行われるであろうと自らにとって考えられる任意の方法で収穫物の初穂徴収官を選ぶべし:

 

ἐπειδὰν δὲ ἐγλεχθῆι, ἀποπεμφσάντων Ἀθήναζε·

そして徴収されたらいつでも,アテナイ人の元へと送るべし:

 

τὸς δὲ ἀγαγόντας παραδιδόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσινόθεν Ἐλευσῖνάδε·

そして運搬した者たちはエレウシスからの犠牲委員にエレウシスにおいて手渡すべし:

 

ἐὰν δὲ μὴ παραδέξωνται πέντε ἡμερῶν ἐπειδὰν ἐπαγγελῆι, παραδιδόντων τῶν ἐκ τῆς πόλεος ὁπόθεν ἂν εἷ ὁ καρπός, εὐθυνόσθον οἱ ἱεροποιοὶ χιλίαισιν δραχμῇσι ἕκαστως·

そしてもし収穫物がそこから来るであろうところのポリスから来た人々が手渡しているにも関わらず,それが告示されてから5日以内に犠牲委員が受け取らなかったならば,犠牲委員は各々1000ドラクマの罰金が課されるべし:

 

καὶ παρὰ τῶν δεμάρχων κατὰ ταὐτὰ παραδέχεσθαι.

デーマルコスのもとからも,犠牲委員は同様にして受け取るべし。

 

κήρυκας δὲ ἑλομένη ἡ βουλὴ κτλ.

そして評議会は伝令官を選んで同盟諸都市へと,

 

【解説もどき】

エレウシスの秘儀において初穂を収めるべきという決議です。脚注でも繰り返していますが,エレウシスという非国家的な祭儀をアテナイの国家祭儀として結びつけようとする動きを伺うことができます。一応435年頃に年代付けられていますが,これは確定ではなく,欠損部が少なく重大な史料であるもののその位置づけが困難であり,年代決定は大きな問題になっています。2つ作成したとありますが,aがエレウシスで発見されたもの,bがアテナイで発見されたものです。

 

[1] アカルナイ人;なお書記は登板評議員である部族以外から選出されます。

[2] ケクロピス人。

[3] この部分は特徴的で,動議した個人の名前が,例えばΛάχης εἴπε·のように記されるのが一般的とは言えます。彼らは,恐らく重要であったこの法案の起草のために動員されたと考えられます。

[4] デーメーテールペルセフォネのこと。

[5] 大麦と小麦の経済的価値は8:10であるとされ,具体的には100メディムノスの大麦は一年で17人を,小麦は20人を養うことができた。ギリシアでは乾燥していても育ちやすい大麦が主流。メディムノスとは体積の単位で,100メディムノスは,財産等級における「重装歩兵級」の資格財産にあたる。

[6] ヒエロポイオス。聖域の管理を担っていた。後にアテナイ民会が任命するエピステタイに取って代わられるようになる。

[7] かなりの徴収量を見込んでいるが,IG I3 391の受領目録を見る限りではこれを満たすほどのものがあったとは考えにくい。

[8] エクロゲウス,のちのアテナイ帝国時代(BC420~)において同盟貢租金を集める役職も同じ名称。

[9] MLの解題には,ἐπειを次の行に書いていたことを失念していて刻んでしまっていたものを消したとある。

[10] 以上の文章はキアスムス構造(交錯配列法)。

[11] エレウシスの秘儀における首領。秘儀の具体的な方法を教える者で,エウモルピダイ家の人々が務めた。

[12] 世襲の役割で,ケーイケス族が務めていた。

[13] エレウシスの秘儀をアテナイの国家祭儀化するプロセスの起こりと解釈される。ヒエロファンテースが各個人に対する要請を担っていた一方で,ポリス単位の要請は評議会が行っていたことを示す。

[14] かつては餅のようなものとされていたが,最近はお粥のようなものであると考えられることが多いらしい。

[15] 恐らく牡牛,山羊,羊であると思われる。

[16] エレウシス人で,デーメーテールの使者として穀物の種を各地に蒔く。ペルセポネを連れ去った。

[17] 神話において,ペルセポネをハデスの元から連れ戻した神,所謂松明持ち。

[18] アテナ女神自体はエレウシスの秘儀とは全く関連がなく,エレウシスの秘儀をアテナイの国家祭儀化する意志のもとに位置づけられたと考えられる。

[19] 著名な神事解釈者,占い師。ペリクレス時代にクセノクリトゥスと共に前444年にトゥリイを建設したこと,前421年のニキアスの和約の宣言に立ち会ったことで知られる。

[20] 起草案と追加同義双方を含む。

[21] 各フュレーから1名選出,計10名。原義は「売る人」で,没収財産の売却や,徴税請負契約,賃貸契約の締結(すなわち「借りる権利を売る」)などを担っていた。

[22] 競売に出すということ。碑文に刻む段階では決まっていたはずの具体的な額が記載されていないことから,安く請け負えるかの入札ではなく,ある決まった予算でどれだけのものを作れるかという入札であったと考えられるかもしれない。

[23] 元々は供犠において犠牲獣の脛を集める役割を持った人のことで,後に公共食事の準備や財務全般を担う役職名となった。

[24] アッティカ暦においてヘカトンバイオーン月はおよそ6~7月。本来閏月はポセイデオーン月(12~1月)の後に入れるものだが確定したものではなく,筆頭アルコンの裁量で政治的に決定された(厳密には太陰太陽暦において閏月は19年の内7回の挿入が必要)。ここでは,エレウシスの密儀に伴って初穂を収めるのがボエードロミオーン月(9~10月)であるため,協定が適用されるまでの猶予期間を増やしておこうと目論んだためと考えられる。なお,アッティカにおける新年はヘカトンバイオーン月で,動議が為されたのは60行目の記述より第8プリュタネイア以前のこと(1プリュタネイアは1年の10分の1なので,およそ初春)。

[25] 9人のアルコンのうち序列第2位の呼称。

[26] アクロポリスの南西の城壁。ペロポネソス戦争において,デルフォイの神託では禁止されていたにも関わらず,郊外からアテナイ人が移住した(Thuc. 2, 17, 1)。特にエレウシスとの関連は見出されない。この禁止事項はこれと関係するかもしれない。また,戦争に伴い市域の人口が増え,住居のために石灰岩が持ち出され,神域がさらに荒廃してしまうことを恐れたとも考えられる。

[27] パンクチュエーションの記号だが,位置が不自然。誤って刻んだものか。

[28] 500バシレウスは罰金の最大限度額。弾劾については民主政転覆罪と役人の法不服従の2種類があったとされるが(近年異論が出されているが,この区分を適切とすると),これは前者に該当する。

[29] 本来エレウシスは穀物に関係するもので,オリーブはアテナ女神に関わるため,これもまた国家祭儀化の目的に位置づけられるかもしれない。

ユスティニアヌス『法学提要』第2巻 (Institutiones Iustiniani, Liber Secundus)

今年のゼミはユスティニアヌスの『法学提要』第2巻の講読(と以前の法学者著作との比較を通じた法学思想の研究)を行っていますので,少しずつ更新していきます。ありがたい事にラテン語の精読に重きを置いて頂いていますが,逆に第2巻をまるごと読み切るというわけではないということで,最後の方は頑張って訳したとしても,ゼミでの検討を経ていない拙訳となってしまいますね…

 

ちなみに邦訳が出版されたのは大正時代で,

末松謙澄訳(1913)『ユスチーニアーヌス帝欽定羅馬法學提要』帝国学士院

となっています。古すぎて国会図書館のデジタルアーカイヴ経由にて無料で読むことができます。ユスティニアヌスの法編纂といえば高校世界史でも扱うほどのものですが,新訳はでないのでしょうか…

 

以下テキストと訳です。

テキストはLatin Library (The Institutes of Justinian, Book 1) から引っ張ってきました。

 

DE RERUM DIVISIONE.

物の区分について

 

Superiore libro de iure personarum euimus: modo videamus de rebus. quae vel in nostro patrimonio vel extra nostrum patrimonium habentur. quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur, sicut ex subiectis apparebit.
前巻においては人の法について説明した。これからは物について見ていくものとする。我々の相続財産内に,我々の相続財産外に,それらは所有される。というのも,全体のうちのいくらかは自然法に基づいて共有物であり,いくらかは国家所有財であり,いくらかは社会のものであり,いくらかは誰のものでもなく,十分な理由(法律問題)によって多様な個々人に与えられる個々のものの最大部分は,言わば論題から明らかになるだろう。

 1. Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris. nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare.
  そしてかたや,全体のうちの以下のものは自然法に基づいて共有物である:空気と流れる水,海と,そして海がそうであるがゆえに海岸もである。従って誰しもが海岸に近づくことが禁止されない,しかしそれは屋敷,記念碑,建築物から遠ざかる限りである;それというのもそれらは,万民法の対象にあるもの―あたかも海のように―ではないからだ。
 2. Flumina autem omnia et portus publica sunt: ideoque ius piscandi omnibus commune est in portibus fluminibusque.
  さらに全ての川と港は国家のものである:そしてそれゆえに,すべての港や川において釣をすることの権利(漁業権)は,共有財である(※)。
  (※)もしくは,港や川において釣をすることの権利(漁業権)は,全ての人々において共有財である
 3. Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit.
  更に海岸は冬の最大の流れまで広がった範囲で共有物である。
 4. Riparum quoque usus publicus est iuris gentium sicut ipsius fluminis: itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. sed proprietas earum illorum est quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque in iisdem natae eorundem sunt.
  河岸の公共利用もまた,河川それ自体のそれと同様に,万民法のうちの一つである:従って,網をそこに原生である樹木に固く縛って船を陸付し,これに若干の荷物を置くこと誰しもにとって自由である,これは川それ自体を航海するのと同様である。しかし河岸の所有権は,その地所にそれが隣接するところの者にある:その理由で,同じところにある原生の木々もまたその者たちのものである。
 5. Litorum quoque usus publicus iuris gentium est, sicut ipsius maris: et ob id quibuslibet liberum est, casam ibi imponere, in qua se recipiant, sicut retia siccare et ex mare deducere. proprietas autem eorum potest intellegi nullius esse, sed eiusdem iuris esse cuius et mare, et quae subiacent mari terra vel harena.
  海岸の公的利用もまた,海のそれと同様に万民法のうちにあるものである。そしてそのために,自ら休息するところの家をそこに据え置くことは誰しもが自由である;これは網を乾かし,海から遠ざけておくのが自由であるのと同じことである。他方,それらの所有権は誰のものでもないと考えられることができ,しかし海においても,海の下にあるもの―大地,或いは砂地がそのうちにあるところのものと同じ法のうちにあると考えられることができる。
 6. Universitatis sunt, non singulorum, veluti quae in civitatibus sunt theatra, stadia et similia et si qua alia sunt communia civitatium.
  都市にあるが如きもの,例えば,劇場,競技場や同種のものが,或いは,もし他のものについて都市の共同物であるならば,それらは社会のものであり,個々人のものではない。
 7. Nullius autem sunt res sacrae et religiosae et sanctae: quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est.
  というのは,それは神の法のもとにあるもので,誰の財のうちにもないからである。
 8. Sacra sunt, quae rite et per pontifices Deo consecrata sunt, veluti aedes sacrae et dona quae rite ad ministerium Dei dedicata sunt, quae etiam per nostrum constitutionem alienari et obligari prohibuimus, excepta causa redemptionis captivorum. si quis vero auctoritate sua quasi sacrum sibi constituerit, sacrum non est, sed profanum. locus autem, in quo sacrae aedes aedificatae sunt, etiam diruto aedificio, adhuc sacer manet, ut et Papinianus scripsit.
  慣習によって祭祀により神に捧げられたもの―神聖なる建物や奉納物のごときもの―,神への奉仕のために慣習に従って奉納されたもの,更に加えて,我等の規定により他人に渡されたり抵当に置かれたりすることを我らが禁じたもの―捕虜の贖いの理由は除く―は神聖なものである。もし却ってある者が,自らの見解であたかも聖物であるかのように自身において設定するのならば,それは神聖ではなく世俗のものとなる。更に神聖な建物が建築された場所は,建築物が破壊されてさえも尚神聖さを保ち続ける;これはパピニアヌスさえもそう記しているのである。
 9. Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum. in communem autem locum purum invito socio inferre non licet: in commune vero sepulcrum etiam invitis ceteris licet inferre. item si alienus ususfructus est, proprietarium placet, nisi consentiente usufructuario, locum religiosum non facere. in alienum locum, concedente domino, licet inferre: et licet postea ratum habuerit quam illatus est mortuus, tamen religiosus locus fit.
  自らの地所に死者を埋葬する時,各々が自身の意志によって地を神聖なるものとするのである。しかし,共同所有者が不本意である時,純粋な共有地へと埋葬することは許されない。だが,他の者たちが不本意であってさえいても,共同の墓へ埋葬することは許される。同様にもし用益権が他の者に属するのならば,もし用益者が同意しない限り,所有者が土地を宗教物と為さないことが受け入れられる。他の者の土地へと埋葬することは主人が許せば適法である:そして死者が埋葬された後で主人が有効と認めた場合であっても,その地は神聖になる。
 10. Sanctae quoque res, veluti muri et portae, quodammodo divini iuris sunt et ideo nullius in bonis sunt. ideo autem muros sanctos dicimus, quia poena capitis constituta sit in eos qui aliquid in muros deliquerint. ideo et legum eas partes quibus poenas constituimus adversus eos qui contra leges fecerint sanctiones vocamus.
  囲壁や戸の如きものもまた神聖であり,ある程度神の法のうちにあるもので,そしてそれ故誰も財産の中に置くことができない。さて,死刑は壁へと何らかの罪を犯したものに対して規定されたが故に,我々は壁を神聖なるものとして述べるのである。そしてそれ故に,それに基づいて,法に対して事を為した者に対して我々が罰を制定したところの諸法のその一部を,我々は刑罰規定と称するのである。
 11. Singulorum autem hominum multis modis res fiunt: quarundam enim rerum dominium nanciscimur iure naturali, quod, sicut diximus, appellatur ius gentium, quarundam iure civili. commodius est itaque a vetustiore iure incipere. palam est autem, vetustius esse naturale ius, quod cum ipso genere humano rerum natura prodidit: civilia enim iura tunc coeperunt esse, cum et civitates condi et magistratus creari et leges scribi coeperunt.
  更に,多くの方法において物は各個人の所有物となる:というのも,ある物の所有権を我々は自然法―既に述べたがそれは万民法と呼ばれる―によって偶々得るのであり,市民法によって別の物の所有権を我々は得るのである。それ故に,より古い法について始めることがより相応しい。そこで,自然法がより古いということは明らかである;というのも人間の血統それ自体とともに,物の自然法則は生じたからだ:そして市民は,国家が建設されること,官吏が選び出されること,法が記されること,これらが始められた時に始められたのである。
 12. Ferae igitur bestiae et volucres et pisces, id est omnia animalia quae in terra mari caelo nascuntur, simulatque ab aliquo capta fuerint, iure gentium statim illius esse incipiunt: quod enim ante nullius est id naturali ratione occupanti conceditur. nec interest, feras bestias et volucres utrum in suo fundo quisque capiat, an in alieno: plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si is providerit, prohiberi, ne ingrediatur. quidquid autem eorum ceperis, eo usque tuum esse intellegitur, donec tua custodia coercetur: cum vero evaserit custodiam tuam et in naturalem libertatem se receperit, tuum esse desinit et rursus occupantis fit. naturalem autem libertatem recipere intellegitur, cum vel oculos tuos effugerit vel ita sit in conspectu tuo, ut difficilis sit eius persecutio.
  さて,野獣や鳥,魚,すなわち大地,海,空で生まれるあらゆる動物であるが,それらが何者かによって捕らえられるやいなや,万民法によって直ちにその人物の所有物となるということが開始する:というのも,以前何者のものでもなかったもの,それは自然の道理に従って先占者に許し与えられるからだ。野獣や鳥を,各々が自らの地所で捕らえたか,或いは他者の地所で捕らえたかは重要ではない。もちろん他者の地所へと狩りに赴き,待ち伏せせんと踏み入った者は,所有者によって―もし彼が用心していたならば―立ち入ることが禁じられうるのである。更に汝の得たこれらの動物のうち何でも,汝の監督下にそれらが囲まれる限りは,常に汝の所有物であるということが認識される。しかし,汝の監督を抜け出て,自然の自由へと戻る時,それが汝の所有物であることは中止し,先占者の所有物となる。更にそれが汝の視界を逃れるか,あるいは汝の視界にあるにしてもそれの追跡が困難である時,自然的自由が戻るということが認識される。

 

 1. Illud quaesitum est, an, si fera bestia ita vulnerata sit ut capi possit, statim tua esse intellegatur. quibusdam placuit, statim tuam esse et eo usque tuam videri, donec eam persequaris; quodsi desieris persequi, desinere tuam esse et rursus fieri occupantis. alii non aliter putaverunt tuam esse, quam si ceperis. sed posteriorem sententiam nos confirmamus, quia multa accidere solent, ut eam non capias.
  容易く捕らえられ得るまでに傷つけられた野獣が,直ちに汝の所有物になると認められるのか否かということが考えられてきた。或る者にとっては,そのことは当然の帰結であり,そしてそれを汝が追う限り汝のものとして認識され,そして汝が追うことをやめたら汝の所有物たることが放棄されて先占者のものになるということが望ましいとした。他の者たちは,汝が保持していない限り,汝の所有物であるとみなさなかった。そして我々は後者の見解を裁可する;というのも多くのことが起こりがちで,結果として汝がそれを捕らえられないということになるからである。

 

 1. Apium quoque natura fera est. itaque quae in arbore tua consederint, antequam a te alveo includantur, non magis tuae esse intelleguntur, quam volucres quae in tua arbore nidum fecerint: ideoque si alius eas incluserit, is earum dominus erit. favos quoque si quos hae fecerint, quilibet eximere potest. plane integra re, si provideris ingredientem in fundum tuum, potes eum iure prohibere, ne ingrediatur. examen quod ex alveo tuo evolaverit eo usque tuum esse intellegitur donec in conspectu tuo est nec difficilis eius persecutio est: alioquin occupantis fit.
  蜂の本質も同様に野獣である。従って汝の所有する木の中に定着する蜂は,汝の木によって囲まれる以前において,汝の木に巣を作る鳥と同様に,汝の所有物であるとはみなされない。そしてそれ故,もし他者が蜂を囲んだならば,その人物はその所有者となるであろう。同様に蜂がそこに何らかの巣を作ったならば,誰でもその巣を取り外すことができる。もちろん,もし物事が手付かずのうちに自らの土地に踏み込む人物を用心するならば,その人物を法に則って立ち入らないよう禁ずることができる。汝の木から飛び出した蜂の群れは,汝の目の届く場所におり,その追跡が難しいものではない限り,汝のものであるとみなされる:さもなくば先占者の所有物となる。
  ・「巣」は内容物,例えば蜂蜜も含むとみなされる。

 

 1. Pavonum et columbarum fera natura est. nec ad rem pertinet, quod ex consuetudine avolare et revolare solent: nam et apes idem faciunt, quarum constat feram esse naturam: cervos quoque ita quidam mansuetos habent, ut in silvas ire et redire soleant, quorum et ipsorum feram esse naturam nemo negat. in his autem animalibus, quae ex consuetudine abire et redire solent, talis regula comprobata est, ut eo usque tua esse intellegantur, donec animum revertendi habeant: nam si revertendi animum habere desierint, etiam tua esse desinunt et fiunt occupantium. revertendi autem animum videntur desinere habere, cum revertendi consuetudinem deseruerint.
  孔雀と鳩の本質は野獣である。習性に従って飛び去り,飛び帰ることを習慣とするということは,そのことと関係がない。というのも,その本質が野生であることが明らかであるところの蜂さえも,同じように行動するからだ。同様に,ある人物が森の中を行き来する習慣にあるように牡鹿を手なづけて,それでも尚そのものの本質が野生であることを否定するものは誰もいない。しかしながら習慣により立ち去ったり戻ったりしがちであるこの動物たちにおいて,以下のような規則が認められた;すなわちそれらが復帰意思を持つ限りは汝の所有物であるということが認識される,と:というのももし復帰意思を持つことが中止したならば,無論汝の所有物であることは中止し,先占者の所有物になるからだ。更にそれらが復帰するという習慣を中止した時,復帰意思を持つことを中止したとみなされる。

 

 1. Gallinarum et anserum non est fera natura idque ex eo possumus intellegere, quod aliae sunt gallinae quas feras vocamas, item alii anseres quos feros appellamus. ideoque si anseres tui aut gallinae tuae aliquo casu turbati turbataeve evolaverint, licet conspectum tuum effugerint, quocumque tamen loco sint, tui tuaeve esse intelleguntur: et qui lucrandi animo ea animalia retinet, furtum committere intellegitur.
  雌鶏や鵞鳥の一部は野生動物の類ではなく,このことから我々は以下のように認識することができる;すなわち,それ以外の雌鶏は我々が野生のものと名付けるところの雌鶏であり,同じく,それ以外の鵞鳥は我々が野生のものと名を与えるところの鵞鳥である。そしてそれ故に,もし汝の鵞鳥,或いは雌鶏がある出来事によって混乱し逃げ去ったならば,汝の視界を逸したにも関わらず,しかしながらどこにいようとも,汝の所有物であるということが認識される:そして利益を得ることへの欲によってこの動物たちを持ち続けるものは,窃盗を犯したというように認識される。

 

 1. Item ea quae ex hostibus capimus iure gentium statim nostra fiunt: adeo quidem, ut et liberi homines in servitutem nostram deducantur, qui tamen, si evaserint nostram potestatem et ad suos reversi fuerint, pristinum statum recipiunt.
  これらと同様に,敵から我々が奪った物は,万民法によって直ちに我々の所有物となる。そのことは確かに,自由人さえも我々の奴隷へと陥るほどであり,しかし,もしその人物が我々の支配を脱し,彼の故郷へと帰ったならば,以前の地位を回復する。

 

 1. Item lapilli gemmae et cetera quae in litore inveniuntur, iure naturali statim inventoris fiunt.
  同様に,海岸で探し当てられた宝石等々も,自然法によって直ちに発見者の所有物となる。

 

 1. Item ea quae ex animalibus dominio tuo subiectis nata sunt eodem iure tibi adquiruntur.
  これらと同様に,汝の所有権のうちにある動物から生まれたものは,同じ法に従って汝により獲得される。

 

 1. Praeterea quod per alluvionem agro tuo flumen adiecit, iure gentium tibi adquiritur. est autem alluvio incrementum latens. per alluvionem autem id videtur adici, quod ita paulatim adicitur ut intellegere non possis, quantum quoquo momento temporis adiciatur.
  加えて,寄州作用によって汝の地所に川が付加した物は,万民法によって汝のために獲得される。ところで,寄州作用は土地の目撃されぬ増大である。然して,汝がどれだけの量がどの時間の瞬間に流し込まれたのか認識することができないほどに徐々に流し込まれた限りにおいて,寄州作用によって付加したと見なされる。

 

 1. Quodsi vis fluminis partem aliquam ex tuo praedio detraxerit et vicini praedio appulerit, palam est eam tuam permanere. plane si longiore tempore fundo vicini haeserit, arboresque quas secum traxerit in eum fundum radices egerint, ex eo tempore videntur vicini fundo adquisitae esse.
  もし川の力が汝の地所からある部分を引き摺り去り,隣人の地所に積み上げたならば,もちろんそれは汝の所有物で有り続ける。ただしもちろん,もし長い時間によって隣人の地所にそれが定着し,それとともに引き寄せた木々がこの地所へと根を張ったならば,その時点から隣人の地所に獲得された(付加された)とみなされる。

 

 1. Insula quae in mari nata est, quod raro accidit, occupantis fit: nullius enim esse creditur. at in flumine nata, quod frequenter accidit, si quidem mediam partem fluminis teneat, communis est eorum qui ab utraque parte fluminis prope ripam praedia possident, pro modo latitudinis cuiusque fundi, quae latitudo prope ripam sit. quodsi alteri parti proximior sit, eorum est tantum, qui ab ea parte prope ripam praedia possident. quodsi aliqua parte divisum flumen, deinde infra unitum agrum alicuius in formam insulae redegerit, eiusdem permanet is ager cuius et fuerat.
  海において生じた島は,稀にしか生じないのであるが,先占者の所有物となる:というのも,何者の所有物でもないと考えられるからだ。それに対して,川において生じた島は,頻繁に起こることであり,もし一方でそれが川の中間部分を占めているならば,それぞれの地所の広さに応じて―その広さとは岸の近くにあるものであるが―川の両側において岸の近くに地所を所有する者たちの共有物となる。他方もしそれが両岸のうち一方の側よりも近くにあるならば,ただその側にて岸に近い地所を所有する者たちだけの所有物となる。さらにもし川がある部分において分割され,次いで合流しある者の地所を島の形にしたならば,その地所は以前所有していた同じ者の所有物であり続ける。

 

 1. Quodsi naturali alveo in universum derelicto alia parte fluere coeperit, prior quidem alveus eorum est qui prope ripam eius praedia possident, pro modo scilicet latitudinis cuiusque agri, quae latitudo prope ripam sit; novus autem alveus eius iuris esse incipit, cuius et ipsum flumen, id est publici. quodsi post aliquod tempus ad priorem alveum reversum fuerit flumen, rursus novus alveus eorum esse incipit qui prope ripam eius praedia possident.
  さらにもし本来の河床の残された川が別の地所で流れ始めたならば,古いほうの河床はまさしく岸の近くにその地所を所有する者たちの所有物であり,当然各々の地所の大きさ―すなわち岸の近くの大きさであるところの大きさ―に従い,そして新しい河床は,川それ自体もまたそれに属するところの法に属するということが開始する,すなわち公共物ということである。そしてもしある時間を経て川が最初の河床へ戻ったならば,新しい河床は再び岸の近くにその地所を持つ人物の所有物となるということが開始する。

 

 1. Alia sane causa est, si cuius totus ager inundatus fuerit. neque enim inundatio speciem fundi commutat et ob id, si recesserit aqua, palam est eum fundum eius manere cuius et fuit.
  とはいえ,もしその人物の全ての土地が氾濫にあったのならば,状況は異なっている。というのも反乱は地所の法的状態を変えるものではなく,そしてそのために,もし水が退いたならば,元の持ち主がその人物のその地所を保持するということは明らかである。

 

 1. Cum ex aliena materia species aliqua facta sit ab aliquo, quaeri solet, quis eorum naturali ratione dominus sit, utram is qui fecerit, an ille potius qui materiae dominus fuerit: ut ecce si quis ex alienis uvis aut olivis aut spicis vinum aut oleum aut frumentum fecerit, aut ex alieno auro vel argento vel aere vas aliquod fecerit, vel ex alieno vino et melle mulsum miscuerit, vel ex alienis medicamentis emplastrum aut collyrium composuerit, vel ex aliena lana vestimentum fecerit, vel ex alienis tabulis navem vel armarium vel subsellium fabricaverit. et post multas Sabinianorum et Proculianorum ambiguitates placuit media sententia existimantium, si ea species ad materiam reduci possit, eum videri dominum esse qui materiae dominus fuerat; si non possit reduci, eum potius intellegi dominum qui fecerit: ut ecce vas conflatum potest ad rudem massam aeris vel argenti vel auri reduci, vinum autem aut oleum aut frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest, ac ne mulsum quidem ad vinum et mel resolvi potest. quodsi partim ex sua materia, partim ex aliena speciem aliquam fecerit quisque, velut ex suo vino et alieno melle mulsum aut ex suis et alienis medicamentis emplastrum aut collyrium aut ex sua et aliena lana vestimentum fecerit, dubitandum non est, hoc casu eum esse dominum qui fecerit: cum non solum operam suam dedit, sed et partem eiusdem materiae praestavit.
  ある人物によって他人の材料からある形状の物が作られたときは,何者が自然の道理によってそれらの所有者となるのか,(すなわち)作成した者か,あるいはむしろ材料の所有者であるものか,ということが問われ続けてきた。例えばもし何者かが他人の葡萄,あるいはオリーブ,麦穂から,葡萄酒,あるいはオリーブ油,穀物を作ったならば,もしくは他人の金かあるいは銀,銅から何らかの入れ物を作ったならば,もしくは他人の葡萄酒と蜂蜜から蜂蜜酒を合成したならば,もしくは他人の薬から硬膏剤あるいは目軟膏を調合したならば,もしくは他人の羊毛から衣服を作ったならば,もしくは他人の木材から船,あるいは戸棚,腰掛を製造した時である。そしてサビヌス派とプロクルス派の多くの決着のつかない議論の後に,両者の議論の中立的判断が決定された:もしその形態物が原料へと戻されることが為し得たならば,それは材料の所有者であった者が所有者であるとみなされ,もしそうでなければ,それは作成した者が所有者であると判断されるということである。例えば,製造された入れ物は,金,銀,銅の未加工の塊へと戻されることができるが,しかし葡萄酒あるいはオリーブ油,穀物は,葡萄あるいはオリーブ,麦穂へともどされることはできず,さらにまた蜂蜜酒も葡萄酒と蜂蜜へと分離することは決してできない。さらにもし一部を自身の材料から,一部を他人の材料から,ある形態物をある者が生成したならば,例えば自身の葡萄酒と他人の蜂蜜から蜂蜜酒を,もしくは自身と他人の薬から硬膏剤あるいは目軟膏を,もしくは自身と他人の羊毛から衣服を成したのならば,この場合においては,これを成したものが所有者であるということは疑い得ない:なぜならば自身の労力を加えただけでなく,上述の材料の一部を提供したからだ。

 

 1. Si tamen alienam purpuram quis intexuit suo vestimento, licet pretiosior est purpura, accessionis vice cedit vestimento: et qui dominus fuit purpurae, adversus eum qui subripuit habet furti actionem et condictionem, sive ipse est qui vestimentum fecit, sive alius. nam extinctae res licet vindicari non possint, condici tamen a furibus et a quibusdam aliis possessoribus possunt.
  それにもかかわらず,もしある人物が他人の紫色の糸を自身の衣服に縫い付けたのならば,紫色の糸はより高価ではあるが,それは衣服において付属物の地位に帰する:そして紫色の糸の所有者であるところの人物は,盗んだ人物に対して,自身が衣服を成した人物であるにせよ,あるいは他人が衣服を成した人物であるかにせよ,盗みの訴権と弁済権を持つ。というのも,原型を失った物は所有権を主張されることができないとしても,それにもかかわらず,盗人やある他の所有者に於いて(所有権を)同意することができるからだ。

 

最終更新日 2017年8月21日

 

続く

 

 

IG I3 75 (FOEDUS CUM HALIENSIBUS)

IG I3 75 (FOEDUS CUM HALIENSIBUS: ハリエイス人たちとの協定) (BC. 450)

 

【原文】

1            [θεο]ί·

              [Νε]οκλείδ[ες ․․8-9․․․ ἐγρα]μμάτευε.

              ἔδοχσεν τε͂ι [βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι· Αἰγεὶ]ς ἐπρυτάνευε,

              Νεοκλείδες [ἐγραμμάτευε, ․․․7․․․ ἐπε]σ̣τάτε̣, Λάχες ε-

5            ἶπε· χσυνθέκα[ς καὶ χσυμμαχίαν καὶ ℎόρκο]ς ἐ͂ναι <ἀ>δόλο-

              ς Ἀθεναίοι[ς καὶ ℎαλιεῦσιν κατὰ τάδε· v πα]ρέχε̣ν ℎαλι-

              ᾶς Ἀθεναί[οις ναύσταθμον καὶ προθύμος ὀφελε͂]ν Ἀθεν̣-

              αίος καὶ λ[ειστὰς μὲ ℎυποδέχεσθαι μεδ’ α]ὐτὸ̣ς̣ [λ]είζε̣[σ]-

              θαι μεδὲ χσ[υστρατεύεσθαι μετὰ το͂ν πο]λ̣εμίομ ἐπ̣’ [Ἀθε]-

10          ναίος μεδ’ ἐ[πὶ τὸς χσυμμάχος τὸς Ἀθεναί]ον μεδὲ χρ[έμ]-

              ατα παρέχε[ν τοῖς πολεμίοις μεδ’ ἐς τὰ τ]είχε ℎυποδέχ-

              εσθαι φρ̣[ορὰν το͂ν πολεμίον μεδεμίαν· ἐ]ὰν δέ̣ τ̣ις ἴει π-

              [ολέμιος ἐπὶ ℎαλιᾶς, βοεθε͂ν Ἀθεναίος ℎαλ]ιεῦσιν ἑτο-

              [ίμος καὶ ℎό τι ἂν δύνονται ὀφελε͂ν ℎαλι]ᾶς· ℎόσα δὲ ἔχο-

15          [σι ℎαλιε͂ς ἐᾶν ἔχεν ἐς τὸ λοιπόν· ἀδικ]ε͂ν δὲ μεδὲν ℎαλι-

              [ᾶς μεδὲ περιορᾶν ἐὰν ἀδικέσει τις τ]ο͂ν πολεμίον· Ἀθε-

              [ναίος δὲ φυλάττεν ἐν ℎαλιεῦσι φρορ]ὰν ℎέος ἂν ℎο πόλ-

              [εμος] ἄ̣[γεται, ἐρένες δὲ γενομένες τ]ὲν σφετέραν αὐτο͂-

              [ν φυλάτ]τ̣[εν ℎαλιᾶς· ἐὰν δέ τινος ἄλλ]ο δέονται δικαίο

20          [ℎαλιε͂ς παρὰ το͂ δέμο το͂ Ἀθεναίον ℎε]υ̣ρισκόσθον vvvv

              [κατὰ τάδε ὄμοσαν ℎαλιε͂ς· χσύμμαχο]ι ἐσόμεθα Ἀθεναί-

              [οις καὶ φίλοι ἐπιτέδειοι καὶ παρέ]χσομεν Ἀθεναίοι-

              [ς ναύσταθμον καὶ προθύμος ὀφελέσ]ομεν Ἀθεναίοις κα-

              [τὰ τὸ δυνατὸν ἐμ παντὶ καιρο͂ι καὶ ἐ]μμενο͂μεν ταῖς χσ-

25          [υνθέκαις πιστο͂ς καὶ ἀδόλος Ἀθεναί]οις· ὀμνύντον δὲ

              [καὶ] α̣[ὐ]τ̣ο̣͂[ν πρέσβες καὶ ἐχσόλειαν ἐπ]αράσθον εἰ μὲ ἐμμ-

              [έ]ν̣οιεν [ἐν τοῖς ℎόρκοις ℎὸς ὀμομόκα]σιν ℎαλιε͂ς· ὄμ[οσ]-

              [αν δ’] αὐτοῖς Ἀ[θεναίον ℎε βολὲ καὶ ℎοι σ]τ̣ρατεγοὶ ἐμμε-

              [νε͂ν ἐ]ν ταῖς χσυνθ[έ]κ̣[αις ℎὰς χσυνέθεντ]ο πρὸς ℎαλιᾶς

30          [ℎοι ἐπ]ὶ τὰ χσυγκε[ίμενα· τὰς δὲ χσυνθέ]κας ἀναγράφσα-

              [ι ἐστέλε]ι λ̣ιθίν̣ε̣[ι τὸν γραμματέα τε͂]ς βο[λ]ε͂ς καὶ κατα-

              [θε͂ναι ἐμ πόλει· οἱ δὲ κολακρέται δόντ]ον [τὸ] ἀργύριον·

              [ℎαλιε͂ς δὲ θέντον τὲν στέλεν ἐς τὸ ℎι]ερὸ[ν τ]ο͂ Ἀπόλλον-

              [ος· πρέσβες ℎοίδε ὄμνυον τὲν χσυμμαχ]ίαν· v Νέον v Ἀ[․․]

35          — — — — — — — c.32 — — — — — — — ος Ἀγακ[λ․․․]

              — — — — — — — c.31 — — — — — — — vacat

              — — — — — — — — — — — — — — — — #⁷#⁷ — — — —

 

【翻訳】

紀元前5世紀後半辺りまではアテナイの碑文はアッティカ書体で書かれており,所謂我々が文法書などで学ぶギリシア語とは文字の対応などが異なっています。

以下が,分かりやすいように校訂記号を外して(所謂)通常のギリシア語に直したのとその訳です。どこが長母音かとかはあまり自信がないのであくまで参考程度に...

 

[θεο]ί·

神々よ[1]

 

Νεοκλείδης ․․․․․ ἐγραμμάτευε.

[2]ネオクレイデースが書記を務めた[3]

 

ἔδοξεν τῃ βουλῃ καὶ τῳ δήμῳ·

評議会と民会が決議した:

 

Αἰγεὶς ἐπρυτάνευε, Νεοκλείδης ἐγραμμάτευε, ․․․․․․ ἐπεστάτει, Λάχης εἴπε·

アイゲイス部族が当番評議員を務め,ネオクレイデースが書記を務め[4],…が議長を務め,ラケース[5]が動議した:

 

ξυνθέκας καὶ ξυμμαχίαν καὶ ὅρκους εἰναι ἀδόλους Ἀθεναίοις καὶ ἁλιεῦσιν κατὰ τάδε·

以下の元に,アテナイ人とハリエイス人たちにおいて協定,軍事同盟,誓約は真正たるべし:

 

παρέχε̣ιν ἁλιᾶς Ἀθεναίοις ναύσταθμον καὶ προθύμως ῶφελεῖν Ἀθεν̣αίους καὶ λῃστὰς μὲ ὑποδέχεσθαι μεδ’ αὐτοὺς λείζε̣σθαι μηδὴ ξυστρατεύεσθαι μετὰ τῶν πολ̣εμίων ἐπ̣’ Ἀθεναίους μεδ’ ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους τὸς Ἀθεναίων μηδὴ χρήματα παρέχειν τοῖς πολεμίοις μηδ’ ἐς τὰ τείχη ὑποδέχεσθαι φρ̣ορὰν τῶν πολεμίων μεδεμίαν·

ハリエイス人たちはアテナイ人に停泊地を引き渡すべし;アテナイ人に進んで奉仕すべし;海賊を受け入れてはならない;自らも海賊行為を行ってはならない;敵[6]とともにアテナイ人に対する遠征に参加してはならない,アテナイ人の同盟国に対する遠征にも参加してはならない;敵に必要物資を与えてはならない,どの敵の守備隊も市壁の中へと引き入れてはいけない:

 

ἐὰν δέ̣ τ̣ις ἴει πολέμιος ἐπὶ ἁλιᾶς, βοεθεῖν Ἀθεναίους ἁλιεῦσιν ἑτοίμως καὶ ὅ τι ἂν δύνωνται ὀφελεῖν ἁλιᾶς·

もしある敵がハリエイス人に敵対して攻めてきたら,アテナイ人はハリエイス人に対して熱意を持って救援に駆けつけるべし,そして出来る限りのことは何でもハリエイス人達を援助すべし:

 

ὅσα δὲ ἔχωσι ἁλιε͂ς ἐᾶν ἔχεν ἐς τὸ λοιπόν·

そしてハリエイス人が持っているところのもの(領土)と同じものを今後も持つことを許すべし[7]

 

ἀδικεῖν δὲ μηδὲν ἁλιᾶς μηδὴ περιορᾶν ἐὰν ἀδικήςῃ τις τῶν πολεμίων·

そしてアテナイ人はハリエイス人に決して不正を働かず,不正を働くならば見過ごしてもならない:

 

Ἀθεναίους δὲ φυλάττεν ἐν ἁλιεῦσι φρουρὰν ἕως ἂν ὁ πόλεμος ἄ̣γηται, εἴρηνης δὲ γενομένης τὴν σφετέραν αὐτῶν φυλάττ̣ειν ἁλιᾶς·

そしてアテナイ人は戦争が遂行されている間はずっと,ハリエイスにおいて守備隊を保持するべし,そして平和の生じている間は,ハリエイスが彼ら自身のものを保持するべし:

 

ἐὰν δέ τινος ἄλλο δέονται δικαίο ἁλιῆς παρὰ τοῦ δέμου τοῦ Ἀθεναίον ἑυρισκόσθον vvvv κατὰ τάδε ὄμοσαν ἁλιῆς·

そしてもしハリエイス人がアテナイ人の民会からある他の正当なる権利を要請するならば見つけるべし(=与えられるであろう):

 

ξύμμαχοι ἐσόμεθα Ἀθεναίοις καὶ φίλοι ἐπιτήδειοι καὶ παρέξομεν Ἀθεναίοις ναύσταθμον καὶ προθύμως ὀφελέσομεν Ἀθεναίοις κατὰ τὸ δυνατὸν ἐμ παντὶ καιρῷ καὶ ἐμμενοῦμεν ταῖς ξυνθήκαις πιστῶς καὶ ἀδόλος Ἀθεναίοις·

我々はアテナイ人との同盟者と有益な友となるだろう;そして我々はいかなるときもアテナイ人に港を提供し,能力の及ぶ限り喜んでアテナイ人を援助するだろう;そしてアテナイ人に対して信頼して誠実に諸協定において留まるであろう:

 

ὀμνύντον δὲ καὶ αὐτῶν πρέσβεις καὶ ἐξόλειαν ἐπαράσθον εἰ μὴ ἐμμένοιεν ἐν τοῖς ὅρκοις οὓς ὀμομόκασιν ἁλιῆς·

ハリエイス人が誓った誓の中に彼らが留まらなかったら,完全なる破滅を誓いなさい(=自ら呪いをかけよ)。

 

ὤμοσαν δ’αὐτοῖς Ἀθεναίον ἡ βουλὴ καὶ οἱ στρατηγοὶ ἐμμενεῖν ἐν ταῖς ξυνθήκαις ἃς ξυνέθεντο πρὸς ἁλιᾶς οἱ ἐπὶ τὰ ξυγκείμενα·

そして評議会と将軍はハリエイス人たちに,合意されるべきことの担当者たちがハリエイス人たちに対して締結した諸協定においてアテナイ人たちが留まることを誓った:

 

τὰς δὲ ξυνθήκας ἀναγράφσαι ἐστέλῃ λιθινῃ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ καταθειναι ἐμ πόλει·

そして評議会の書記官が諸協定を石造りの記念碑へと刻むべし;またアクロポリスにおいて設置すべし:

 

οἱ δὲ κωλακρέται δόντον τὸ ἀργύριον·

そしてコーラクレテース[8]たちは資金を提供せよ:

 

ἁλιῆς δὲ θέντων τὴν στήλην ἐς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος·

そしてハリエイス人はアポロンの聖地に碑を設置せよ:

 

πρέσβεις οἵδε ὄμνυον τὲν χσυμμαχ]ίαν·

以下の大使たちが同盟を誓っていた[9]

 

Νέον

ネオン

 

Ἀ[․․]

ア...

 

— ος

...オス

 

Ἀγακ[λ․․․]

アガクレ...

 

[1] Invocative Phraseの始まり方

[2] 恐らく,父親の名前か居住していた区の名前が書かれていたと思われる

[3] 石版に刻んだ際の書記(前5世紀当時は評議会員からの選挙で任期は1プリュタネイア)

[4] 評議会,民会で決議された際の書記

[5] 当時の将軍,以下の不定法構文は彼の言及した内容

[6] ここではペロポンネソス側についていたコリントスが念頭に置かれている

[7] すなわち現有領地の保護条項。

[8] 元々は供犠において犠牲獣の脛を集める役割を持った人のことで,後に公共食事の準備や財務全般を担う役職名となった。

[9] 以下にハリエイス人たちの大使の名前が同盟の証人として記載されていたようだが損傷が激しく読み取ることができない。

 

【解説もどき】

紀元前5世紀にアテナイがハリエイス人達と結んだ同盟についての決議碑文です。

全部で6つの断片から成り,1つ(b断片)はアクロポリスで,3つ(a, c, d断片;内d断片が2つに割れているのでパーツは4つ)はバッカスとヘロデスの劇場の間で見つかりました。もう一つは事前に見つかっていたもので,Raubitschekによりこの碑文の一部であると同定されたものになります。b断片はケンブリッジのフィッツヴィリア・ミュージアムにあるそうです。

 

ハリエイスは小さい港街ながらも戦略的に重要な位置にあったとのことで,決議内容を読むと,軍隊の駐屯を強いているのみで,他はハリエイス人に対してアテナイ人が権利を提供するものとなっています。恐らく敵方に回ることを避けようとせんがためのものなのでしょう。

私がゼミ中に混乱したので書きますが,

アテナイ大使がハリエイス訪問,同盟内容を決定

②上程者の将軍ラケースを中心にアテナイ評議会,民会で審議

③ハリエイス人大使が宣誓

アテナイ評議会と将軍が宣誓

という流れでしょうか。

 

なお,ハリエイス人のついての史料は殆どこれしかないらしいですね…

Thuc. 1, 105には,この条約以前にアテナイが艦隊でハリエイスに上陸し,コリントスに敗れたとの記載があります。

『ギリシア語入門』(田中美知太郎・松平千秋):練習問題の解答案

古典ギリシア語を最初から学習する上では,『ギリシア語入門 新装版』(田中美知太郎・松平千秋)をはじめに1周するのが(結構前から)セオリーのようです。

僕も授業で購入して取り組みましたが,非常にわかりやすく,安定して安価に入手できる入門書ですが,一点練習問題の解答がないのに困りました(まあ独習書というよりは教科書だからなんでしょうが...ちなみにネットで探したらあるにはあったのですが,気息記号やアクセント記号がないのと,入力ミスがちょくちょくありました)。

久しぶりに解き直してみることにし(ほとんど吹っ飛んでしまいました),せっかくですので解答を打ち込んで上げてみることにしました。全部終わるのはいつになるかわかりませんが,少しずつ増やしていきます。(間違いが多いと思いますのであまり信用なさらぬように...;見つけたら教えて下さい)→以下のログをご覧になるとわかりますが,セルフチェックでも恐ろしいまでのミスが見つかっています…

 

 

別にプログラムとかじゃないんで大丈夫だと思いますが一応スキャンとかかけておくことをおすすめします。

https://1drv.ms/b/s!AmdAVvA0ZcISgtgvKiUn0-W6Ysepsw

 

(編集ログ)

2017年4月25日:講読の授業が忙しくなったので一旦中断します...

2017年3月10日:練習問題30,31(第16課)ならびに§163(第17課)を追加しました。

2017年3月9日:練習問題28,29(第15課)を追加しました。果たして終わるのでしょうか。

2017年3月1日:練習問題26,27(第14課)を追加しました。

2017年2月27日:動詞のアクセントの後退性をすっかり忘れてました。一通り直しましたけどまだある気がします。練習問題24,25(第13課)を追加しました。

2017年2月23日:練習問題20~23(第11, 12課)を追加しました。注意書きを加筆しました。

2017年2月22日:練習問題18,19(第10課)を追加しました。注意書きを加筆しました。練習問題15-3,「詩人のποιητοῦ」が何故か「市民のπολῖτου」になってたので直しました;15-4 "πολῑτῶν εὐεργέτᾱς"は定冠詞を取るべきな気がしたので外したのと,スペルミスを直しました;17-2 "θύρᾱν"のアクセント位置がおかしかったので直しました;17-3 "ἡσυχίᾱν"に余計な曲アクセントがあったので削除し,"ἦγον"が誤って鋭アクセントになっていたので直しました。

2017年2月21日:院試に受かったので再開します。とりあえず今日は訂正だけ;練習問題11-4で,プロクリティック"ἐκ"に誤って鋭アクセントを付けていたのと,"πέμψει"に鋭アクセントを付け忘れていたこと,13-5で"παρὰ"の重アクセントを鋭アクセントにしてしまっていたのを修正しました。

2016年10月21日現在:ちゃんと生きてます。が、卒論と院試でギリシア語に時間が割けなくなりました…続きは2月後半までお待ちください…

2016年8月5日:練習問題14~17(第8,9課)を追加。注意書きを修正。

2016年8月2日:練習問題12~13(第7課)を追加;練習問題5(3)を疑問形にしていなかったのを訂正し,(4)の"?"を";"にする

2016年7月31日:練習問題4~11(第3~6課)まで作成

CIL V 606

同じく今日のゼミで扱われた墓碑銘です。

 

C. Hotilio C. f.

Flugioni

C. Hostilio C. f.

Nepoti f(ilio)

L. Mutillio L. l.

Nimphodoto f(ilio)

Hostilia C. l.

Provincia

v(iva) f(ecit).

 

C. = Gaius, L. = Lucius, f. = filius, l. = libertoですので、上から訳すと

 

ガイウスの息子ガイウス・ホティリウスのために

フルギオヌスのために

ガイウスの息子ガイウス・ホスティリウスのために

ネポスのために、息子のために

ルキウスの解放奴隷ルキウス・ムティッリウスのために

ニンフォドトゥスのために、息子のために

ガイウスの解放奴隷ホスティリアが

プロウィンキア

生きている者が成した

 

謎です。

 

まずローマ人の名がpraenomen(男性のみ)- nomen-status(C. f.とかC. l.とか)-cognomenになることを考えると、登場人物は

①ガイウスの息子ガイウス・ホスティリウス・フルギオヌス

②ガイウスの息子ガイウス・ホスティリウス・ネポス

③ルキウスの解放奴隷ルキウス・ムティッリウス・ニンフォドトゥス

④ガイウスの解放奴隷ホスティリア・プロウィンキア

の四人となります。

となるとNepotiやNimphodotoの後ろのf(ilio)は何だということになりますが、結論を先に言うとホスティリア・プロウィンキア(④)の息子ということらしいです。

ホスティリア・プロウィンキア(④)を解放したガイウスというのはガイウス・ホスティリウス・フルギオヌス(①)で、この二人が結婚し、生まれた息子がガイウス・ホスティリウス・ネポス(②)になるのだそうです。市民と解放奴隷の間に生まれた子は市民となるので、確かに辻褄はあります。

で、ルキウス・ムティッリウス・ニンフォドトゥス(③)は誰だということになると、ホスティリア・プロウィンキア(④)が解放奴隷になる以前にもうけた息子ということになり、彼は母親が解放される前だったので、奴隷身分となります。ルキウス・ムティッリウス・???さんが彼を解放したのち、同居したということなんでしょうか?

 

要点を言うと、

①が④を解放して結婚して②が生まれた。

③は④が解放される以前に生まれた子である(②③は異父兄弟)。

ということですね。

 

名前のつけ方だけでここまで推測できるのは面白いですが、ローマ人には名前のつけ方を改めていただきたかった次第です。(そもそも名前のヴァリエーションが少ないしね)

 

以上最初の墓碑銘を適宜補って全訳するとこんな感じでしょうか?

 

ガイウスの解放奴隷ホスティリア・プロウィンキアが存命中に建てた;

ガイウスの息子ガイウス・ホスティリウス・フルギオヌス、ガイウスの息子ガイウス・ホスティリウス・ネポス、そしてルキウスの解放奴隷ルキウス・ムティッリウス・ニンフォドトゥスのために。

 

お母さんだけ生き残ってしまった何かがあったんでしょうかね…

CIL V 5132

今日のゼミで解釈を習った墓碑銘です。

 

V(ivus) f(ecit)

L. Blandius C.f.

Vot(uria tribu)

IIIIII vir et

Augustalis

et flaminalis

sibi et 

Valeriae L. f.

Rusicae

uxori

 

改行だけ忠実に書きました。一つずつ日本語に訳すと以下のようになります。(これ以上縦に長くなるとあれなので、改行部は / で示しました)

 

生きている者が作った / ガイウスの息子ルキウス・ブランディウスが / ウォトゥリア区の / アウグスターリスの六人委員であり、神官である / 自身のために、そして / ルキウスの娘ウァレリアのために / ルスティカに / 妻に

 

L. = Lucius, C. = Gaius, f. = filiusの略ですが、もちろん活用しているので(例えば最初のC. = Gaii (sg. gen.))、読むときめんどくさいです。

ローマ人の名前の書き方は、praenomen-nomen-cognomenのように3つ示されることがありますが、そこにnomenとcongnomenの間にステータスとして「何某の息子」「何某の解放奴隷」のように書かれるので、実はここに出てきている人名は二つだけで、ガイウスの息子ルキウス・ブランディウスと、彼の妻であり、ルキウス(別のルキウスさん)の娘であるルスティカ・ウァレリアとなるのだそうです。

 

以上、適宜補ってまとめるとこんな感じでしょうか?

 

アウグスターリス六人委員であり神官でもある、ウォトゥリア区の、ガイウスの息子ルキウス・ブランディウスが存命中に成した;自身と、妻である、ルキウスの娘ルスティカ・ウァレリアのために捧ぐ

 

端的に言って名前の修飾長すぎです。

Lex de imperio Vespasiani (CIL VI 930, ILS 244)

foedusve cum quibus volet facere liceat, ita uti licuit divo Aug(usto), Ti. Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico.

そして神と崇められたアウグストゥスティベリウスユリウス・カエサルアウグストゥス,そしてティベリウスクラウディウスカエサルアウグストゥスゲルマニクスに許された通りに,彼【=ウェスパシアヌス帝】が望む者と条約をなすことは適法である。

 

Utique ei senatum habere, relationem facere, remittere, senatus consulta per relationem discessionemque facere liceat, ita uti licuit divo Aug(usto), Ti. Iulio Caesari Aug(usto), Ti. Claudio Caesari Augusto Germanico.

そして神と崇められたアウグストゥスティベリウスユリウス・カエサルアウグストゥス,そしてティベリウスクラウディウスカエサルアウグストゥスゲルマニクスに許された通りに,そのことについて元老院会議を挙行し,報告を行い,差し戻し,報告と採決の結果として元老院の決定を実行するのが適法である。

 

Utique cum ex voluntate auctoritateve iussu mandatuve eius praesenteve eo senatus habebitur, omnium rerum ius perinde habeatur servetur, ac si e lege senatus edictus esset habereturque.

そして彼【=ウェスパシアヌス帝】の要求,もしくは意向,指示,命令,あるいは【+彼が】出席される中で元老院会議が挙行されるであろう時は,法令に従って元老院が命令され挙行されるのと同様に,万事についての法が保持・維持される。

 

Utique quos magistratum potestatem imperium curationemve cuius rei petentes senatui populoque Romano commendaverit, quibusque suffragationem suam dederit promiserit, eorum comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur.

そして彼【=ウェスパシアヌス帝】がマギストラートゥス【≒公職者】,ポテスタース【≒公職者に適法に帰属する国家権力の総体】,インペリウム【≒命令権】,もしくは何らかの監督役を得ようと努める者をローマの元老院と人民に推薦し,彼の支持を与え,また約束した者に対して,いかなる民会においてもその者たちに通常以上の配慮が保持される。

 

Utique ei fines pomerii proferre promovere, cum ex re publica censebit esse, liceat, ita uti licuit, Ti. Claudio Caesari Aug(usto) Germanico.

ティベリウスクラウディウスカエサルアウグストゥスゲルマニクスに許された通り,公共益に従っていると彼【=ウェスパシアヌス帝】が評価した場合,ポメリウム【≒ローマ市の聖域(武器の携行が禁止され,内外でインペリウムの種類が別れた)】の境界を拡大・延長することは適法である。

 

Utique quaecumque ex usu reipublicae maiestate divinarum humanarum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti divo Aug(usto), Tiberioque Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico fuit.

そして国家の利益と神・人間・国家・私人の物事の威厳に従うと彼【ウェスパシアヌス帝】が評価するものは何でも,神と崇められたアウグストゥスティベリウスユリウス・カエサルアウグストゥス,そしてティベリウスクラウディウスカエサルアウグストゥスゲルマニクスがそうした通り,彼に実行する権能と権力がある。

 

Utique quibus legibus plebeive scitis scriptum fuit, ne divus Aug(ustus) Tiberiusve Iulius Caesar Aug(ustus), Tiberiusque Claudius Caesar Aug(ustus) Germanicus tenerentur, iis legibus plebisque scitis imp. Caesar Vespasianus solutus sit;

そして法,もしくは平民会決議により記されたものに,神と崇められたアウグストゥス,もしくはティベリウスユリウス・カエサルアウグストゥス,そしてティベリウスクラウディウスアウグストゥスゲルマニクスは束縛されず,これら法や平民の裁定からカエサルウェスパシアヌス帝は自由である。

 

quaeque ex quaque lege rogatione divum Aug(ustum) Tiberiumve Iulium Caesarem Aug(ustum), Tiberiumve Claudium Caesarem Aug(ustum) Germanicum facere oportuit, ea omnia imp. Caesari Vespasiano Aug(usto) facere liceat.

神と崇められたアウグストゥス,もしくはティベリウスユリウス・カエサルアウグストゥス,そしてティベリウスクラウディウスアウグストゥスゲルマニクスが法と提議に従って為すべきとしたことは何でも,それら全てがカエサルヴェスパシアヌスアウグストゥス帝において為すことが許される。

 

Utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta imperata ab imperatore Caesare Vespasiano Aug(usto) iusu mandatuve eius a quoque sunt, ea perinde iusta rataq(ue) sint ac si populi plebisve iussu acta essent.

この法以前に,カエサルヴェスパシアヌスアウグストゥスとその命令・指令を受けたものによって依頼され,【+企てて】行われ,【+管理して】実行され,規定され,命令されたものも全てまた,それらが人民や平民の命令で行われていたのと同様に正当かつ有効である。

 

Sanctio

刑罰規定【=約款】

 

Si quis huiusce legis ergo adversus leges rogationes plebisve scita senatusve consulto fecit fecerit, sive quod eum ex lege rogatione plebisve scito scenatusve c(onsulto) facere oportebit, non fecerit huius legis ergo, id ei ne fraudi esto, neve quit ob eam rem populo dare debeto, neve cui de ea re actio neve iudicatio esto, neve quis de ea re apud [s]e agi sinito.

もし何者かがこの法の故に,法・法案・平民の決議・元老院の決議に反することを行った,あるいはこれから行う場合,もしくはこの法の故に,法・法案・平民の決議・元老院の決議に従って行わねばならないことをしなかったとき,これはその人を罪に問わず,このことについて何かを人民に与えず,そのことについて訴訟や判決はなく,その人の前においてそれについての何か【=訴訟】を行うことは許されない。

 

 

 

ウェスパシアヌス帝が発布した命令権に関する法令,所謂「ウェスパシアヌス皇帝法」の碑文の拙訳です。語彙のニュアンスを未だ掴めていないので,上手いこと訳し分けができませんでした...

本来改行されているところを示さないなど,本来碑文に含まれている情報を大幅にカットしたテクスト・オンリーですがご容赦ください。史料写真などは

LEX DE IMPERIO VESPASIANI (CIL VI 930; ILS 244) | open.conted.ox.ac.uk (beta)

で公開されています。

彼が皇帝権力を確立すべく取り決めた条項で,簡単に言ってしまうと先代までの皇帝に認められていた権利を彼が引き継ぐことが確認されているということでいいでしょうか?

講義によると,本来この碑文は複数枚あったそうで,現存部は二枚目かそれ以降のものだそうです。おそらく命令に関する動詞が冒頭部に存在していたと考えられ,繰り返される"utque"はこれに掛かるものだそうです。

 

【参考文献】

Limentani, C. (1991) Epigrafia Latina, pp.113-114.

Meyer, E. (1948) Römischer Staat und Staatsgedanke, Zürich [鈴木一州訳 (1978) 『ローマ人の国家と国家思想』岩波書店](用語の注釈はこれを参考にしました)