scriniarius Togawanus

復習がてら古典作品の対訳を書くだけです。

IG I3 75 (FOEDUS CUM HALIENSIBUS)

IG I3 75 (FOEDUS CUM HALIENSIBUS: ハリエイス人たちとの協定) (BC. 450)

 

【原文】

1            [θεο]ί·

              [Νε]οκλείδ[ες ․․8-9․․․ ἐγρα]μμάτευε.

              ἔδοχσεν τε͂ι [βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι· Αἰγεὶ]ς ἐπρυτάνευε,

              Νεοκλείδες [ἐγραμμάτευε, ․․․7․․․ ἐπε]σ̣τάτε̣, Λάχες ε-

5            ἶπε· χσυνθέκα[ς καὶ χσυμμαχίαν καὶ ℎόρκο]ς ἐ͂ναι <ἀ>δόλο-

              ς Ἀθεναίοι[ς καὶ ℎαλιεῦσιν κατὰ τάδε· v πα]ρέχε̣ν ℎαλι-

              ᾶς Ἀθεναί[οις ναύσταθμον καὶ προθύμος ὀφελε͂]ν Ἀθεν̣-

              αίος καὶ λ[ειστὰς μὲ ℎυποδέχεσθαι μεδ’ α]ὐτὸ̣ς̣ [λ]είζε̣[σ]-

              θαι μεδὲ χσ[υστρατεύεσθαι μετὰ το͂ν πο]λ̣εμίομ ἐπ̣’ [Ἀθε]-

10          ναίος μεδ’ ἐ[πὶ τὸς χσυμμάχος τὸς Ἀθεναί]ον μεδὲ χρ[έμ]-

              ατα παρέχε[ν τοῖς πολεμίοις μεδ’ ἐς τὰ τ]είχε ℎυποδέχ-

              εσθαι φρ̣[ορὰν το͂ν πολεμίον μεδεμίαν· ἐ]ὰν δέ̣ τ̣ις ἴει π-

              [ολέμιος ἐπὶ ℎαλιᾶς, βοεθε͂ν Ἀθεναίος ℎαλ]ιεῦσιν ἑτο-

              [ίμος καὶ ℎό τι ἂν δύνονται ὀφελε͂ν ℎαλι]ᾶς· ℎόσα δὲ ἔχο-

15          [σι ℎαλιε͂ς ἐᾶν ἔχεν ἐς τὸ λοιπόν· ἀδικ]ε͂ν δὲ μεδὲν ℎαλι-

              [ᾶς μεδὲ περιορᾶν ἐὰν ἀδικέσει τις τ]ο͂ν πολεμίον· Ἀθε-

              [ναίος δὲ φυλάττεν ἐν ℎαλιεῦσι φρορ]ὰν ℎέος ἂν ℎο πόλ-

              [εμος] ἄ̣[γεται, ἐρένες δὲ γενομένες τ]ὲν σφετέραν αὐτο͂-

              [ν φυλάτ]τ̣[εν ℎαλιᾶς· ἐὰν δέ τινος ἄλλ]ο δέονται δικαίο

20          [ℎαλιε͂ς παρὰ το͂ δέμο το͂ Ἀθεναίον ℎε]υ̣ρισκόσθον vvvv

              [κατὰ τάδε ὄμοσαν ℎαλιε͂ς· χσύμμαχο]ι ἐσόμεθα Ἀθεναί-

              [οις καὶ φίλοι ἐπιτέδειοι καὶ παρέ]χσομεν Ἀθεναίοι-

              [ς ναύσταθμον καὶ προθύμος ὀφελέσ]ομεν Ἀθεναίοις κα-

              [τὰ τὸ δυνατὸν ἐμ παντὶ καιρο͂ι καὶ ἐ]μμενο͂μεν ταῖς χσ-

25          [υνθέκαις πιστο͂ς καὶ ἀδόλος Ἀθεναί]οις· ὀμνύντον δὲ

              [καὶ] α̣[ὐ]τ̣ο̣͂[ν πρέσβες καὶ ἐχσόλειαν ἐπ]αράσθον εἰ μὲ ἐμμ-

              [έ]ν̣οιεν [ἐν τοῖς ℎόρκοις ℎὸς ὀμομόκα]σιν ℎαλιε͂ς· ὄμ[οσ]-

              [αν δ’] αὐτοῖς Ἀ[θεναίον ℎε βολὲ καὶ ℎοι σ]τ̣ρατεγοὶ ἐμμε-

              [νε͂ν ἐ]ν ταῖς χσυνθ[έ]κ̣[αις ℎὰς χσυνέθεντ]ο πρὸς ℎαλιᾶς

30          [ℎοι ἐπ]ὶ τὰ χσυγκε[ίμενα· τὰς δὲ χσυνθέ]κας ἀναγράφσα-

              [ι ἐστέλε]ι λ̣ιθίν̣ε̣[ι τὸν γραμματέα τε͂]ς βο[λ]ε͂ς καὶ κατα-

              [θε͂ναι ἐμ πόλει· οἱ δὲ κολακρέται δόντ]ον [τὸ] ἀργύριον·

              [ℎαλιε͂ς δὲ θέντον τὲν στέλεν ἐς τὸ ℎι]ερὸ[ν τ]ο͂ Ἀπόλλον-

              [ος· πρέσβες ℎοίδε ὄμνυον τὲν χσυμμαχ]ίαν· v Νέον v Ἀ[․․]

35          — — — — — — — c.32 — — — — — — — ος Ἀγακ[λ․․․]

              — — — — — — — c.31 — — — — — — — vacat

              — — — — — — — — — — — — — — — — #⁷#⁷ — — — —

 

【翻訳】

紀元前5世紀後半辺りまではアテナイの碑文はアッティカ書体で書かれており,所謂我々が文法書などで学ぶギリシア語とは文字の対応などが異なっています。

以下が,分かりやすいように校訂記号を外して(所謂)通常のギリシア語に直したのとその訳です。どこが長母音かとかはあまり自信がないのであくまで参考程度に...

 

[θεο]ί·

神々よ[1]

 

Νεοκλείδης ․․․․․ ἐγραμμάτευε.

[2]ネオクレイデースが書記を務めた[3]

 

ἔδοξεν τῃ βουλῃ καὶ τῳ δήμῳ·

評議会と民会が決議した:

 

Αἰγεὶς ἐπρυτάνευε, Νεοκλείδης ἐγραμμάτευε, ․․․․․․ ἐπεστάτει, Λάχης εἴπε·

アイゲイス部族が当番評議員を務め,ネオクレイデースが書記を務め[4],…が議長を務め,ラケース[5]が動議した:

 

ξυνθέκας καὶ ξυμμαχίαν καὶ ὅρκους εἰναι ἀδόλους Ἀθεναίοις καὶ ἁλιεῦσιν κατὰ τάδε·

以下の元に,アテナイ人とハリエイス人たちにおいて協定,軍事同盟,誓約は真正たるべし:

 

παρέχε̣ιν ἁλιᾶς Ἀθεναίοις ναύσταθμον καὶ προθύμως ῶφελεῖν Ἀθεν̣αίους καὶ λῃστὰς μὲ ὑποδέχεσθαι μεδ’ αὐτοὺς λείζε̣σθαι μηδὴ ξυστρατεύεσθαι μετὰ τῶν πολ̣εμίων ἐπ̣’ Ἀθεναίους μεδ’ ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους τὸς Ἀθεναίων μηδὴ χρήματα παρέχειν τοῖς πολεμίοις μηδ’ ἐς τὰ τείχη ὑποδέχεσθαι φρ̣ορὰν τῶν πολεμίων μεδεμίαν·

ハリエイス人たちはアテナイ人に停泊地を引き渡すべし;アテナイ人に進んで奉仕すべし;海賊を受け入れてはならない;自らも海賊行為を行ってはならない;敵[6]とともにアテナイ人に対する遠征に参加してはならない,アテナイ人の同盟国に対する遠征にも参加してはならない;敵に必要物資を与えてはならない,どの敵の守備隊も市壁の中へと引き入れてはいけない:

 

ἐὰν δέ̣ τ̣ις ἴει πολέμιος ἐπὶ ἁλιᾶς, βοεθεῖν Ἀθεναίους ἁλιεῦσιν ἑτοίμως καὶ ὅ τι ἂν δύνωνται ὀφελεῖν ἁλιᾶς·

もしある敵がハリエイス人に敵対して攻めてきたら,アテナイ人はハリエイス人に対して熱意を持って救援に駆けつけるべし,そして出来る限りのことは何でもハリエイス人達を援助すべし:

 

ὅσα δὲ ἔχωσι ἁλιε͂ς ἐᾶν ἔχεν ἐς τὸ λοιπόν·

そしてハリエイス人が持っているところのもの(領土)と同じものを今後も持つことを許すべし[7]

 

ἀδικεῖν δὲ μηδὲν ἁλιᾶς μηδὴ περιορᾶν ἐὰν ἀδικήςῃ τις τῶν πολεμίων·

そしてアテナイ人はハリエイス人に決して不正を働かず,不正を働くならば見過ごしてもならない:

 

Ἀθεναίους δὲ φυλάττεν ἐν ἁλιεῦσι φρουρὰν ἕως ἂν ὁ πόλεμος ἄ̣γηται, εἴρηνης δὲ γενομένης τὴν σφετέραν αὐτῶν φυλάττ̣ειν ἁλιᾶς·

そしてアテナイ人は戦争が遂行されている間はずっと,ハリエイスにおいて守備隊を保持するべし,そして平和の生じている間は,ハリエイスが彼ら自身のものを保持するべし:

 

ἐὰν δέ τινος ἄλλο δέονται δικαίο ἁλιῆς παρὰ τοῦ δέμου τοῦ Ἀθεναίον ἑυρισκόσθον vvvv κατὰ τάδε ὄμοσαν ἁλιῆς·

そしてもしハリエイス人がアテナイ人の民会からある他の正当なる権利を要請するならば見つけるべし(=与えられるであろう):

 

ξύμμαχοι ἐσόμεθα Ἀθεναίοις καὶ φίλοι ἐπιτήδειοι καὶ παρέξομεν Ἀθεναίοις ναύσταθμον καὶ προθύμως ὀφελέσομεν Ἀθεναίοις κατὰ τὸ δυνατὸν ἐμ παντὶ καιρῷ καὶ ἐμμενοῦμεν ταῖς ξυνθήκαις πιστῶς καὶ ἀδόλος Ἀθεναίοις·

我々はアテナイ人との同盟者と有益な友となるだろう;そして我々はいかなるときもアテナイ人に港を提供し,能力の及ぶ限り喜んでアテナイ人を援助するだろう;そしてアテナイ人に対して信頼して誠実に諸協定において留まるであろう:

 

ὀμνύντον δὲ καὶ αὐτῶν πρέσβεις καὶ ἐξόλειαν ἐπαράσθον εἰ μὴ ἐμμένοιεν ἐν τοῖς ὅρκοις οὓς ὀμομόκασιν ἁλιῆς·

ハリエイス人が誓った誓の中に彼らが留まらなかったら,完全なる破滅を誓いなさい(=自ら呪いをかけよ)。

 

ὤμοσαν δ’αὐτοῖς Ἀθεναίον ἡ βουλὴ καὶ οἱ στρατηγοὶ ἐμμενεῖν ἐν ταῖς ξυνθήκαις ἃς ξυνέθεντο πρὸς ἁλιᾶς οἱ ἐπὶ τὰ ξυγκείμενα·

そして評議会と将軍はハリエイス人たちに,合意されるべきことの担当者たちがハリエイス人たちに対して締結した諸協定においてアテナイ人たちが留まることを誓った:

 

τὰς δὲ ξυνθήκας ἀναγράφσαι ἐστέλῃ λιθινῃ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ καταθειναι ἐμ πόλει·

そして評議会の書記官が諸協定を石造りの記念碑へと刻むべし;またアクロポリスにおいて設置すべし:

 

οἱ δὲ κωλακρέται δόντον τὸ ἀργύριον·

そしてコーラクレテース[8]たちは資金を提供せよ:

 

ἁλιῆς δὲ θέντων τὴν στήλην ἐς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος·

そしてハリエイス人はアポロンの聖地に碑を設置せよ:

 

πρέσβεις οἵδε ὄμνυον τὲν χσυμμαχ]ίαν·

以下の大使たちが同盟を誓っていた[9]

 

Νέον

ネオン

 

Ἀ[․․]

ア...

 

— ος

...オス

 

Ἀγακ[λ․․․]

アガクレ...

 

[1] Invocative Phraseの始まり方

[2] 恐らく,父親の名前か居住していた区の名前が書かれていたと思われる

[3] 石版に刻んだ際の書記(前5世紀当時は評議会員からの選挙で任期は1プリュタネイア)

[4] 評議会,民会で決議された際の書記

[5] 当時の将軍,以下の不定法構文は彼の言及した内容

[6] ここではペロポンネソス側についていたコリントスが念頭に置かれている

[7] すなわち現有領地の保護条項。

[8] 元々は供犠において犠牲獣の脛を集める役割を持った人のことで,後に公共食事の準備や財務全般を担う役職名となった。

[9] 以下にハリエイス人たちの大使の名前が同盟の証人として記載されていたようだが損傷が激しく読み取ることができない。

 

【解説もどき】

紀元前5世紀にアテナイがハリエイス人達と結んだ同盟についての決議碑文です。

全部で6つの断片から成り,1つ(b断片)はアクロポリスで,3つ(a, c, d断片;内d断片が2つに割れているのでパーツは4つ)はバッカスとヘロデスの劇場の間で見つかりました。もう一つは事前に見つかっていたもので,Raubitschekによりこの碑文の一部であると同定されたものになります。b断片はケンブリッジのフィッツヴィリア・ミュージアムにあるそうです。

 

ハリエイスは小さい港街ながらも戦略的に重要な位置にあったとのことで,決議内容を読むと,軍隊の駐屯を強いているのみで,他はハリエイス人に対してアテナイ人が権利を提供するものとなっています。恐らく敵方に回ることを避けようとせんがためのものなのでしょう。

私がゼミ中に混乱したので書きますが,

アテナイ大使がハリエイス訪問,同盟内容を決定

②上程者の将軍ラケースを中心にアテナイ評議会,民会で審議

③ハリエイス人大使が宣誓

アテナイ評議会と将軍が宣誓

という流れでしょうか。

 

なお,ハリエイス人のついての史料は殆どこれしかないらしいですね…

Thuc. 1, 105には,この条約以前にアテナイが艦隊でハリエイスに上陸し,コリントスに敗れたとの記載があります。