scriniarius Togawanus

復習がてら古典作品の対訳を書くだけです。

IG I3 78 a, b (DE PRIMITIIS ELEUSINIIS)

IG I3 78 a, b (DE PRIMITIIS ELEUSINIIS: エレウシスに捧げる初穂について) (435 BC?)

= ML73, OR 141

 

【原文】

 

IG I3 78 a

1            [Τιμο]τέλ[ε]ς Ἀχαρνε[ὺς] ἐγραμμάτευε.

              [ἔδοχσ]εν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι· Κεκροπὶς ἐπρυτάνευε, Τιμοτέ-

              [λες ἐ]γραμμάτευε, Κυκνέας ἐπεστάτε· τάδε οἱ χσυγγραφε͂ς χσυνέ-

              [γρ]αφσαν· ἀπάρχεσθαι τοῖν θεοῖν το͂ καρπο͂ κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὲ-

5            ν μαντείαν τὲν ἐγ Δελφο͂ν Ἀθεναίος ἀπὸ το͂ν ℎεκατὸν μεδίμνον [κ]-

              ριθο͂ν μὲ ἔλαττον ἒ ℎεκτέα, πυρο͂ν δὲ ἀπὸ το͂ν ℎεκατὸν μεδίμνον μ-

              ὲ ἔλαττον ℎεμιέκτεον· ἐὰν δέ τις πλείο καρπὸν ποιε͂ι ἒ τ[οσοῦτο]-

              ν ἒ ὀλείζο, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀπάρχεσθαι. ἐγλέγεν δὲ [τὸς δ]εμ-

              άρχος κατὰ τὸς δέμος καὶ παραδιδόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς

10          Ἐλευσινόθεν Ἐλευσῖνάδε. οἰκοδομε͂σαι δὲ σιρὸς τρε͂ς Ἐλευσῖν-

              ι κατὰ τὰ πάτρια ℎόπο ἂν δοκε͂ι τοῖς ℎιεροποιοῖς καὶ το͂ι ἀρ[χ]ιτ-

              έκτονι ἐπιτέδειον ἐ͂ναι ἀπὸ το͂ ἀργυρίο το͂ τοῖν θεοῖν. τὸ[ν δὲ κα]-

              ρπὸν ἐνθαυθοῖ ἐμβάλλεν ℎὸν ἂν παραλάβοσι παρὰ το͂ν δεμάρ[χον],

              ἀπάρχεσθαι δὲ καὶ τὸς χσυμμάχος κατὰ ταὐτά. τὰς δὲ πόλες [ἐγ]λ[ο]-

15          γέας ℎελέσθαι το͂ καρπο͂, καθότι ἂν δοκε͂ι αὐτε͂σι ἄριστα ὁ καρπὸ-

              [ς] ἐγλεγέσεσθαι· ἐπειδὰν δὲ ἐγλεχθε͂ι, ἀποπεμφσάντον Ἀθέναζε·

              τὸς δὲ ἀγαγόντας παραδιδόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσι-

              νόθεν Ἐλευσῖνάδε· ἐ[ὰ]ν δὲ μὲ παραδέχσονται πέντε ἑμερο͂ν vvvv

              ἐπειδὰν ἐπαγγελε͂ι, παραδιδόντον το͂ν ἐκ τε͂ς πόλεος ℎόθεν ἂν [ἐ͂]-

20          [ι] ὁ κα[ρπ]ός, εὐθυνόσθον ℎοι ℎιεροποιοὶ χιλίαισιν v δραχμε͂σι [ℎ]-

              [έκασ]τος· καὶ παρὰ το͂ν δεμάρχον κατὰ ταὐτὰ παραδέχεσθαι. [κέρ]υ-

              [κα]ς δὲ ℎελομένε ℎε βολὲ πεμφσάτο ἐς τὰς πόλες ἀ[γ]γέλλον[τ]ας [τὰ]

              [νῦν] ℎεφσεφισμένα το͂ι δέμοι, τὸ μὲν νῦν ἐ͂ναι ℎος τάχιστα, τὸ δὲ [λ]-

              οιπὸν ℎόταν δοκε͂ι αὐτε͂ι. κελευέτο δὲ καὶ ℎο ℎιεροφάντες καὶ [ὁ]

25          δαιδο͂χος μυστερίοις ἀπάρχεσθαι τὸς ℎέλλενας το͂ καρπο͂ κατὰ

              τὰ πάτρια καὶ τὲν μαντείαν τὲν ἐγ Δελφο͂ν. ἀναγράφσαντες δὲ ἐ[μ]

              πινακίοι τὸ μέτρον το͂ καρπο͂ το͂ τε παρὰ το͂ν δεμάρχον κατὰ τὸ[ν δ]-

              [ε͂]μον ℎέκαστον καὶ το͂ παρὰ το͂ν πόλεον κατὰ τὲν πόλιν ℎεκάσ[τεν]

              [κ]αταθέντον ἔν τε το͂ι Ἐλευσινίοι Ἐλευσίνι καὶ ἐν το͂ι βολ[ευτ]ε-

30          [ρ]ίοι. ἐπαγγέλλεν δὲ τὲν βολὲν καὶ τε͂σι ἄλλεσι πόλεσιν [τ]ε͂[σι] ℎε-

              [λ]λενικε͂σιν ἁπάσεσι, ℎόποι ἂν δοκε͂ι αὐτε͂ι δυνατὸν ἐ͂ναι, λ[έγο]ν-

              τας μὲν κατὰ ℎὰ Ἀθεναῖοι ἀπάρχονται καὶ οἱ χσύμμαχοι, ἐκέ[νοι]-

              [ς] δὲ μὲ ἐπιτάττοντας, κελεύσοντας δὲ ἀπάρχεσθαι, ἐὰν βόλονται,

              [κ]ατὰ τὰ πάτρια καὶ τὲν μαντείαν τὲν ἐγ Δελφο͂ν. παραδέχεσθαι δ-

35          ὲ καὶ παρὰ τούτον το͂ν πόλεον ἐάν τις ἀπάγει τὸς ℎιεροποιὸς κα-

              τὰ ταὐτά. θύεν δὲ ἀπὸ μὲν το͂ πελανο͂ καθότι ἂν Εὐμολπίδαι [ἐχσℎε]-

              [γο͂]νται, τρίττοιαν δὲ βόαρχον χρυσόκερον τοῖν θεοῖν ℎεκα[τέρ]-

              [αι ἀ]πὸ το͂ν κριθο͂ν καὶ το͂ν πυρο͂ν καὶ το͂ι Τριπτολέμοι καὶ το͂ι [θε]-

              ο͂ι καὶ τε͂ι θεᾶι καὶ το͂ι Εὐβόλοι ℎιερεῖον ℎεκάστοι τέλεον καὶ

40          τε͂ι Ἀθεναίαι βο͂ν χρυσόκερον· τὰς δὲ ἄλλας κριθὰς καὶ πυρὸς ἀπ-

              οδομένος τὸς ℎιεροποιὸς μετὰ τε͂ς βολε͂ς ἀναθέματα ἀνατιθέν-

              αι τοῖν θεοῖν, ποιεσαμένος ℎαττ’ ἂν το͂ι δέμοι το͂ι Ἀθεναίον δοκε͂-

              ι, καὶ ἐπιγράφεν τοῖς ἀναθέμασιν, ℎότι ἀπὸ το͂ καρπο͂ τε͂ς ἀπαρχε͂-

              ς ἀνεθέθε, καὶ ℎελλένον τὸν ἀπαρχόμενον· [τοῖ]ς δὲ ταῦτα ποιο͂σι

45          πολλὰ ἀγαθὰ ἐ͂ναι καὶ εὐκαρπίαν καὶ πολυκαρπία[ν, ℎοί]τινες ἂν

              [μ]ὲ ἀδικο͂σι Ἀθεναίος μεδὲ τὲν πόλιν τὲν Ἀθεναίον μεδὲ τὸ θεό. v

              [Λ]άμπον εἶπε· τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ αἱ χσυγγραφαὶ τε͂ς ἀπαρχε͂ς το͂

              καρπο͂ τοῖν θεοῖν· τὰς δὲ χσυνγραφὰς καὶ τὸ φσέφισμα τόδε ἀναγ-

              ραφσάτο ℎο γραμματεὺς ℎο τε͂ς βολε͂ς ἐν στέλαιν δυοῖν λιθίναι-

50          ν καὶ καταθέτο τὲν μὲν Ἐλευσῖνι ἐν το͂ι ℎιερο͂ι τὲν δὲ ℎετέραν [ἐ]-

              μ πόλει· ℎοι δὲ πολεταὶ ἀπομισθοσάντον τὸ στέλα· ℎοι δὲ κολ[ακρ]-

              έται δόντον τὸ ἀργύριον. ταῦτα μὲν πε[ρ]ὶ τε͂ς ἀπαρχε͂ς το͂ καρ[π]ο͂ [τ]-

              οῖν θεοῖν ἀναγράφσαι ἐς τὸ στέλ[α], με͂να δὲ ⋮⋮⋮ ἐμβάλλεν ℎεκατονβ-

              αιο͂να τὸν νέον ἄρχοντα τὸν δὲ βασ[ι]λέα ℎορίσαι τὰ ℎιερὰ τὰ ἐν τ[ο͂]-

55          ι Πελαργικο͂ι, καὶ τὸ λοιπὸν μὲ ἐνℎιδρύεσθαι βομὸς ἐν το͂ι Πελα-

              ργικο͂ι ἄνευ τε͂ς βολε͂ς καὶ το͂ δέμο, μεδὲ τὸς λίθος τέμνεν ἐκ το͂ [Π]-

              ελαργικο͂, μεδὲ γε͂ν ἐχσάγεν μεδὲ λίθος. ἐὰν δέ τις παραβαίνει v

              τ⋮⋮⋮ούτον τι, ἀποτινέτο πεντακοσίας δραχμάς, ἐσαγγελλέτο δὲ ℎ-

              [ο] βασιλεὺς ἐς τὲν βολέν. περὶ δὲ το͂ ἐλαίο ἀπαρχε͂ς χσυγγράφ-

60          σας Λάμπον ἐπιδειχσάτο τε͂ι βολε͂ι ἐπὶ τε͂ς ἐνάτες πρυτανείας·

              ℎε δὲ βολὲ ἐς τὸν δε͂μον ἐχσενενκέτο ἐπάναγκες.

 

IG I3 78 b

14                                   [ἐγλο]-

15          [γέας ℎελέσθαι τ]ο͂ καρπο͂, [καθότι ἂν δοκε͂ι αὐτε͂σι ἄριστα ℎο καρπ]-

              [ὸς ἐγλεγέσεσθ]αι· ἐπειδὰ[ν δὲ ἐγλεχθε͂ι, ἀποπεμφσάντον Ἀθέναζ]-

              [ε· τὸς δὲ ἀγαγό]ντας παραδι[δόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσ]-

              [ινόθεν Ἐλευ]σ̣ῖνάδε· ἐὰν δὲ μ̣[ὲ παραδέχσονται πέντε ἑμερο͂ν ἐπε]-

              [ιδὰν ἐπαγγελ]ε͂ι, παραδιδόν[τον το͂ν ἐκ τε͂ς πόλεος ℎοπόθεν ἂν ἐ͂ι]

20          [ὁ καρπός, εὐθ]υνέσθον ℎοι ℎι[εροποιοὶ χιλίαις δραχμαῖς ℎέκασ]-

              [τος· καὶ παρὰ] το͂ν δεμάρχο[ν κατὰ ταὐτὰ παραδέχεσθαι. κέρυκας δ]-

              [ὲ ℎελομένε ℎ]ε̣ β̣[ο]λ̣[ὲ κτλ.]

 

【翻訳】

 

紀元前5世紀後半辺りまではアテナイの碑文はアッティカ書体で書かれており,所謂我々が文法書などで学ぶギリシア語とは文字の対応などが異なっています。

 

以下が,分かりやすいように校訂記号を外して(所謂)通常のギリシア語に直したのとその訳です。

 

(78a)

Τιμοτέλης Ἀχαρνεὺς ἐγραμμάτευε.

アカルナイ第6部族のティモテレースが書記を務めていた。

 

ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ·

評議会と民会が決議した:

 

Κεκροπὶς ἐπρυτάνευε, Τιμοτέλης ἐγραμμάτευε, Κυκνέας ἐπεστάτε·

ケクロピス第7部族が当番評議員であり,ティモテレース[1]が書記であり,キュクネアース[2]が議長であった:

 

τάδε οἱ χσυγγραφῆς ξυνέγραψαν·

起草委員は以下のように起草した[3]

 

ἀπάρχεσθαι τοῖν θεοῖν τοῦ καρποῦ κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὴν μαντείαν τὲν ἐγ Δελφῶν Ἀθηναίους ἀπὸ τῶν ἑκατὼν μεδίμνων κριθῶν μὴ ἔλαττον ἤ ἑκτέα, πυρῶν δὲ ἀπὸ τῶν ἑκατὼν μεδίμνων μὴ ἔλαττον ἑμιέκτεον·

父祖以来の慣習とデルフォイからの神託に従って,二柱神[4]に対してアテナイ人たちは収穫物のうち,100メディムノスの大麦につき6分の1メディムノスより少なくならない量で,100メディムノスの小麦につき12分の1メディムノスより少なくならない量で初穂を捧げるべし[5]

 

ἐὰν δέ τις πλείο καρπὸν ποιῆι ἒ τοσοῦτον ἢ ὀλείζω, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀπάρχεσθαι.

そしてある者がより多くの,或いはより少ない収穫物を産出したならば,同じ割合に従って初穂を捧げるべし:

ἐγλέγεν δὲ τοὺς δημάρχους κατὰ τοὺς δήμους καὶ παραδιδόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσινόθεν Ἐλευσῖνάδε.

そしてデーマルコスがデーモスごとに徴収すべし,そしてエレウシスからの犠牲委員[6]にエレウシスにおいて手渡すべし:

 

οἰκοδομῆσαι δὲ σιροὺς τρεῖς Ἐλευσῖνι κατὰ τὰ πάτρια ὅπου ἂν δοκεῖν τοῖς ℎιεροποιοῖς καὶ τῷ ἀρχιτέκτονι ἐπιτήδειον εἶναι ἀπὸ τοὺ ἀργυρίου τοῦ τοῖν θεοῖν.

そして父祖以来の慣習に従って,犠牲委員と建築主任が適切と考える任意の場所に,二柱神の資金によってエレウシスにおいて3つの蔵を建てるべし[7]

 

τὸν δὲ καρπὸν ἐνθαυθοῖ ἐμβάλλειν ὃν ἂν παραλάβωσι παρὰ τῶν δημάρχων, ἀπάρχεσθαι δὲ καὶ τοὺς ξυμμάχους κατὰ ταὐτά.

そして犠牲委員はデーマルコスから受け取ったものはなんでも収蔵すべし,そして同盟諸都市もまた,同様の条件に従って初穂を収めるべし:

 

τὰς δὲ πόλεις ἐγλογέας ἑλέσθαι τοῦ καρποῦ, καθότι ἂν δοκῆι αὐτῇσι ἄριστα ὁ καρπὸς ἐγλεγέσεσθαι·

そして同盟諸都市は,収穫物が徴収されることが最も円滑に行われるであろうと自らにとって考えられる任意の方法で収穫物の初穂徴収官[8]を選ぶべし:

 

ἐπειδὰν δὲ ἐγλεχθῆι, ἀποπεμφσάντων Ἀθήναζε·

そして徴収されたらいつでも,アテナイ人の元へと送るべし:

 

τὸς δὲ ἀγαγόντας παραδιδόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσινόθεν Ἐλευσῖνάδε·

そして運搬した者たちはエレウシスからの犠牲委員にエレウシスにおいて手渡すべし:

 

ἐὰν δὲ μὴ παραδέξωνται πέντε ἡμερῶν vvvv[9] ἐπειδὰν ἐπαγγελῆι, παραδιδόντων τῶν ἐκ τῆς πόλεος ὅθεν ἂν εἷ ὁ καρπός, εὐθυνόσθον οἱ ἱεροποιοὶ χιλίαισιν v δραχμῇσι ἕκαστως·

そしてもし収穫物がそこから来るであろうところのポリスから来た人々が手渡しているにも関わらず,それが告示されてから5日以内に犠牲委員が受け取らなかったならば,犠牲委員は各々1000ドラクマの罰金が課されるべし:

 

καὶ παρὰ τῶν δεμάρχων κατὰ ταὐτὰ παραδέχεσθαι.

デーマルコスのもとからも,犠牲委員は同様にして受け取るべし[10]

 

κήρυκας δὲ ἑλομένη ἡ βουλὴ πεμφσάτο ἐς τὰς πόλεις ἀγγέλλοντας τὰ νῦν ἑψηφισμένα τῷ δήμῷ, τὸ μὴν νῦν εἶναι ὡς τάχιστα, τὸ δὲ λοιπὸν ὅταν δοκῆι αὐτῇ.

そして評議会は伝令官を選んで同盟諸都市へと送り,今回民会で投票されたことを,差し当たって今は極力早く,そして将来は評議会が決議したらいつでも,報告せよ。

 

κελευέτω δὲ καὶ ὁ ἱεροφάντης καὶ ὁ δᾳδοῦχος μυστηρίοις ἀπάρχεσθαι τοὺς ἕλληνας τοῦ καρποῦ κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὴν μαντείαν τὴν ἐγ Δελφῶν.

そしてヒエロファンテース[11]と松明持ち[12]は,ギリシア人たちに対して,密議において穀物の初穂を収めることを,父祖以来の慣習とデルフォイからの神託に従って要請しなさい。

 

ἀναγράφσαντες δὲ ἐμπινακίῳ τὸ μέτρον τοῦ καρποῦ τοῦ τε παρὰ τῶν δημάρχων κατὰ τὸν δῆμον ἕκαστον καὶ τοῦ παρὰ τῶν πόλεων κατὰ τὴν πόλιν ἑκάστεν           καταθέντων ἔν τε τῷ Ἐλευσινίῷ Ἐλευσίνι καὶ ἐν τῷ βουλευτηρίῷ.

そして,デーモス毎にデーマルコスからもたらされた穀物と,ポリスごとに同盟諸都市からもたらされた穀物双方の量を石版において記録に残し,エレウシスにおけるエレウシスの神殿と評議会の議場に保管しなさい。

 

ἐπαγγέλλειν δὲ τὴν βουλὴν καὶ τῇσι ἄλλῇσι πόλεσιν τῇσι ἑλληνικῆσιν ἁπάσῇσι, ὅποι ἂν δοκῆι αὐτῇ δυνατὸν εἶναι, λέγοντας μὴν κατὰ αἵ Ἀθεναῖοι ἀπάρχονται καὶ οἱ ξύμμαχοι, ἐκείνοις δὲ μὴ ἐπιτάττοντας, κελεύσοντας δὲ ἀπάρχεσθαι, ἐὰν βούλωνται,              κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὴν μαντείαν τὴν ἐγ Δελφο͂ν.

そして評議会は全ギリシアの他の(同盟諸都市以外の)諸ポリスにも,評議会が通告可能であると見なすところならどこでも通告し,まさにアテナイ人と同盟者たちがそれに従って初穂を捧げるところの事柄を述べ,そして現地の人々に,父祖以来の慣習とデルフォイの神託に従って初穂を捧げることを,もし彼らが望むのならば,強制せずに,要請しなさい[13]

 

παραδέχεσθαι δὲ καὶ παρὰ τούτον τῶν πόλεων ἐάν τις ἀπάγῃ τοὺς ἱεροποιοὺς κατὰ ταὐτά.

そして犠牲委員たちは,どの都市がもってきても,以上のやり方に従ってこれらの諸ポリスから受け取るべし。

 

θύειν δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ πελανοῦ καθότι ἂν Εὐμολπίδαι ἐξεγῶνται, τρίττοιαν δὲ βόαρχον χρυσόκερων τοῖν θεοῖν ἑκατέραι ἀπὸ τῶν κριθῶν καὶ τῶν πυρῶν καὶ τῷ Τριπτολέμῷ καὶ τῷ θεῷ καὶ τῇ θεᾲ καὶ τῷ Εὐβόλῷ ἱερεῖον ἑκάστῷ τέλεον καὶ τῇ Ἀθεναίᾳ βῶν χρυσόκερων·

そしてエウモルピダイ家が指示した方法でペラノス[14]を以て供犠を行い,そして角に金箔をまぶした牡牛から始まる3頭の犠牲獣[15]の儀式を二柱神に,大麦と小麦を売った金で,トリプトレムス[16],ハデス,ペルセポネ,エウブレウス[17]に対してそれぞれ成長した犠牲獣を,アテナ女神[18]に対して角に金箔をまぶした水牛を捧げるべし:

 

τὰς δὲ ἄλλας κριθὰς καὶ πυροὺς ἀποδομένους τοὺς ἱεροποιοὺς μετὰ τῆς βουλῆς ἀναθήματα ἀνατιθέναι τοῖν θεοῖν, ποιεσαμένους ℎαττ’ ἂν τῷ δήμῷ τῷ Ἀθεναίον δοκῇ, καὶ ἐπιγράφειν τοῖς ἀναθήμασιν, ℎότι ἀπὸ τοῦ καρποῦ τῆς ἀπαρχῆς ἀνεθέθη, καὶ ἑλλένων τὸν ἀπαρχόμενον·

そして犠牲委員は,評議会とともに残りの大麦と小麦を売り渡し,二柱神に奉納記念物(碑文)を奉献し,アテナイ人の民会が決議したものはなんでも作り,そして穀物の初穂から奉献されたということ,また,ギリシア人の内初穂を捧げた人物名を彫りつけるべし:

 

τοῖς δὲ ταῦτα ποιοῦσι πολλὰ ἀγαθὰ εἶναι καὶ εὐκαρπίαν καὶ πολυκαρπίαν, οἵτινες ἂν μὴ ἀδικοῦσι Ἀθηναίους μηδὲ τὴν πόλιν τὴν Ἀθεναίον μηδὲ τὼ θεώ. v

そして,アテナイ人,アテナイ人のポリス,二柱神に不正を為さないものたちなら誰であれ,それを実行する者たちに,多くの善きこと,豊穣,豊作があるべし

 

Λάμπον εἶπε·

以下のことをラムポン[19]が動議した:

 

τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ αἱ χσυγγραφαὶ τῆς ἀπαρχῆς τοῦ καρποῦ τοῖν θεοῖν·

一方で他の点については全く二柱神に対する穀物の初穂の起草の如し:

 

τὰς δὲ ξυνγραφὰς καὶ τὸ ψήφισμα τόδε ἀναγραφσάτω ὁ γραμματεὺς ὁ τῆς βουλῆς ἐν στήλαιν δυοῖν λιθίναιν καὶ καταθέτω τὴν μὴν Ἐλευσῖνι ἐν τῷ ℎιεροῷ τὴν δὲ ἑτέραν ἐμ πόλει·

他方,起草案とこの決議[20]を民会の書記は石製の2つの石柱に刻み,エレウシスにあるものは神域に,もう一方をアクロポリスに置きなさい:

 

οἱ δὲ πωληταὶ ἀπομισθοσάντων τὼ στήλα·

そして契約官[21]たちは2本の石柱を下請けに出しなさい[22]

 

οἱ δὲ κωλακρέται δόντον τὸ ἀργύριον.

そしてコーラクレテース[23]たちは資金を提供しなさい。

 

ταῦτα μὴν περὶ τῆς ἀπαρχῆς τοῦ καρποῦ τοῖν θεοῖν ἀναγράψαι ἐς τὸ στήλα, μῆνα δὲ ⋮⋮⋮ ἐμβάλλειν ἑκατομβαιῶνα τὸν νέον ἄρχοντα

一方で,二柱神に対する穀物の初穂についてのこれらのこと(ここまでの追加動議)を評議会書記は石柱へと刻むべし;他方で,ヘカトンバイオーンの月を新年度の筆頭アルコンは挿入すべし[24]

 

τὸν δὲ βασιλεία ὁρίσαι τὰ ἱερὰ τὰ ἐν τῷ Πελαργικῷ, καὶ τὸ λοιπὸν μὲ ἐνιδρύεσθαι βωμοὺς ἐν τῷ Πελαργικῷ ἄνευ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, μηδὲ τοὺς λίθους τέμνειν ἐκ τοῦ Πελαργικοῦ, μηδὲ γῆν ἐξάγειν μηδὲ λίθους.

アルコン・バシレウス[25]はペラルギコイ[26]における諸聖域の境界を定めよ,そして何人もペラルギコイに評議会決議と民会決議なしに祭壇を設置してはならず,ペラルギコイから石を切り出してはならず,土や石を持ち去ってはならない。

 

ἐὰν δέ τις παραβαίνῇ v τ⋮⋮⋮ούτων[27] τι, ἀποτινέτω πεντακοσίας δραχμάς, εἰσαγγελλέτο δὲ ὁ βασιλεὺς ἐς τὴν βουλὴν.

そしてもしある者がこれらのうちのあるものを犯したならば,500ドラクマを支払うべし;そしてアルコン・バシレウスは評議会へと弾劾すべし[28]

 

περὶ δὲ τοῦ ἐλαίου ἀπαρχῆς ξυγγράψας Λάμπον ἐπιδειξάτω τῇ βουλῇ ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτανείας·

そしてオリーブの初穂については,ラムポンが第9プリュタネイアのときに起草して評議会に示せ[29]

 

ἡ δὲ βουλὴ ἐς τὸν δῆμον ἐξενεγκέτο ἐπάναγκης.

そして評議会は民会へと必ず上程しなくてはならない。

 

 

(78b)

ἐγλογέας ἑλέσθαι τοῦ καρποῦ, καθότι ἂν δοκῆι αὐτῇσι ἄριστα ὁ καρπὸς ἐγλεγέσεσθαι·

収穫物が徴収されることが最も円滑に行われるであろうと自らにとって考えられる任意の方法で収穫物の初穂徴収官を選ぶべし:

 

ἐπειδὰν δὲ ἐγλεχθῆι, ἀποπεμφσάντων Ἀθήναζε·

そして徴収されたらいつでも,アテナイ人の元へと送るべし:

 

τὸς δὲ ἀγαγόντας παραδιδόναι τοῖς ℎιεροποιοῖς τοῖς Ἐλευσινόθεν Ἐλευσῖνάδε·

そして運搬した者たちはエレウシスからの犠牲委員にエレウシスにおいて手渡すべし:

 

ἐὰν δὲ μὴ παραδέξωνται πέντε ἡμερῶν ἐπειδὰν ἐπαγγελῆι, παραδιδόντων τῶν ἐκ τῆς πόλεος ὁπόθεν ἂν εἷ ὁ καρπός, εὐθυνόσθον οἱ ἱεροποιοὶ χιλίαισιν δραχμῇσι ἕκαστως·

そしてもし収穫物がそこから来るであろうところのポリスから来た人々が手渡しているにも関わらず,それが告示されてから5日以内に犠牲委員が受け取らなかったならば,犠牲委員は各々1000ドラクマの罰金が課されるべし:

 

καὶ παρὰ τῶν δεμάρχων κατὰ ταὐτὰ παραδέχεσθαι.

デーマルコスのもとからも,犠牲委員は同様にして受け取るべし。

 

κήρυκας δὲ ἑλομένη ἡ βουλὴ κτλ.

そして評議会は伝令官を選んで同盟諸都市へと,

 

【解説もどき】

エレウシスの秘儀において初穂を収めるべきという決議です。脚注でも繰り返していますが,エレウシスという非国家的な祭儀をアテナイの国家祭儀として結びつけようとする動きを伺うことができます。一応435年頃に年代付けられていますが,これは確定ではなく,欠損部が少なく重大な史料であるもののその位置づけが困難であり,年代決定は大きな問題になっています。2つ作成したとありますが,aがエレウシスで発見されたもの,bがアテナイで発見されたものです。

 

[1] アカルナイ人;なお書記は登板評議員である部族以外から選出されます。

[2] ケクロピス人。

[3] この部分は特徴的で,動議した個人の名前が,例えばΛάχης εἴπε·のように記されるのが一般的とは言えます。彼らは,恐らく重要であったこの法案の起草のために動員されたと考えられます。

[4] デーメーテールペルセフォネのこと。

[5] 大麦と小麦の経済的価値は8:10であるとされ,具体的には100メディムノスの大麦は一年で17人を,小麦は20人を養うことができた。ギリシアでは乾燥していても育ちやすい大麦が主流。メディムノスとは体積の単位で,100メディムノスは,財産等級における「重装歩兵級」の資格財産にあたる。

[6] ヒエロポイオス。聖域の管理を担っていた。後にアテナイ民会が任命するエピステタイに取って代わられるようになる。

[7] かなりの徴収量を見込んでいるが,IG I3 391の受領目録を見る限りではこれを満たすほどのものがあったとは考えにくい。

[8] エクロゲウス,のちのアテナイ帝国時代(BC420~)において同盟貢租金を集める役職も同じ名称。

[9] MLの解題には,ἐπειを次の行に書いていたことを失念していて刻んでしまっていたものを消したとある。

[10] 以上の文章はキアスムス構造(交錯配列法)。

[11] エレウシスの秘儀における首領。秘儀の具体的な方法を教える者で,エウモルピダイ家の人々が務めた。

[12] 世襲の役割で,ケーイケス族が務めていた。

[13] エレウシスの秘儀をアテナイの国家祭儀化するプロセスの起こりと解釈される。ヒエロファンテースが各個人に対する要請を担っていた一方で,ポリス単位の要請は評議会が行っていたことを示す。

[14] かつては餅のようなものとされていたが,最近はお粥のようなものであると考えられることが多いらしい。

[15] 恐らく牡牛,山羊,羊であると思われる。

[16] エレウシス人で,デーメーテールの使者として穀物の種を各地に蒔く。ペルセポネを連れ去った。

[17] 神話において,ペルセポネをハデスの元から連れ戻した神,所謂松明持ち。

[18] アテナ女神自体はエレウシスの秘儀とは全く関連がなく,エレウシスの秘儀をアテナイの国家祭儀化する意志のもとに位置づけられたと考えられる。

[19] 著名な神事解釈者,占い師。ペリクレス時代にクセノクリトゥスと共に前444年にトゥリイを建設したこと,前421年のニキアスの和約の宣言に立ち会ったことで知られる。

[20] 起草案と追加同義双方を含む。

[21] 各フュレーから1名選出,計10名。原義は「売る人」で,没収財産の売却や,徴税請負契約,賃貸契約の締結(すなわち「借りる権利を売る」)などを担っていた。

[22] 競売に出すということ。碑文に刻む段階では決まっていたはずの具体的な額が記載されていないことから,安く請け負えるかの入札ではなく,ある決まった予算でどれだけのものを作れるかという入札であったと考えられるかもしれない。

[23] 元々は供犠において犠牲獣の脛を集める役割を持った人のことで,後に公共食事の準備や財務全般を担う役職名となった。

[24] アッティカ暦においてヘカトンバイオーン月はおよそ6~7月。本来閏月はポセイデオーン月(12~1月)の後に入れるものだが確定したものではなく,筆頭アルコンの裁量で政治的に決定された(厳密には太陰太陽暦において閏月は19年の内7回の挿入が必要)。ここでは,エレウシスの密儀に伴って初穂を収めるのがボエードロミオーン月(9~10月)であるため,協定が適用されるまでの猶予期間を増やしておこうと目論んだためと考えられる。なお,アッティカにおける新年はヘカトンバイオーン月で,動議が為されたのは60行目の記述より第8プリュタネイア以前のこと(1プリュタネイアは1年の10分の1なので,およそ初春)。

[25] 9人のアルコンのうち序列第2位の呼称。

[26] アクロポリスの南西の城壁。ペロポネソス戦争において,デルフォイの神託では禁止されていたにも関わらず,郊外からアテナイ人が移住した(Thuc. 2, 17, 1)。特にエレウシスとの関連は見出されない。この禁止事項はこれと関係するかもしれない。また,戦争に伴い市域の人口が増え,住居のために石灰岩が持ち出され,神域がさらに荒廃してしまうことを恐れたとも考えられる。

[27] パンクチュエーションの記号だが,位置が不自然。誤って刻んだものか。

[28] 500バシレウスは罰金の最大限度額。弾劾については民主政転覆罪と役人の法不服従の2種類があったとされるが(近年異論が出されているが,この区分を適切とすると),これは前者に該当する。

[29] 本来エレウシスは穀物に関係するもので,オリーブはアテナ女神に関わるため,これもまた国家祭儀化の目的に位置づけられるかもしれない。